Samfundsbeskrivelse B

Kursusindhold

Forelæsningerne og holdundervisningen dækker følgende emner og metoder:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Fertilitetsbegreberne og dødelighedsbegreberne samt befolkningsudviklingen historisk og fremskrivningsmæssigt, herunder hvordan fremskrivninger foretages og antagelsernes påvirkning af fremskrivningerne.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte demografiske nøgletal.
 • Forskellen mellem den liberale, den konservative og den socialdemokratiske velfærdsmodel.
 • Brug af lommeregner (ved eksamen kun ved brug af tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede PC’ere) til at beregne procentpointsberegninger, gennemsnitlig faktisk ændringsberegninger, procentberegninger, faktisk ændringsberegninger, vækstrateberegninger, procentberegninger, vækstbidragsberegninger, produktivitets_beregninger, kvotientberegninger, implicitprisindeks_beregninger og real_beregninger.
 • Definitionerne på offentlig sektor, offentlig forvaltning og service samt forskellen mellem de to definitioner. De fire offentlige delsektorer, herunder de vigtigste opgaver samt det offentliges tre hovedpolitiske målsætninger.
 • Formålet med samt centrale begreber i den realøkonomiske fordeling, den funktionelle fordeling og opgave-byrde fordelingen. Formålet med samt hvad som er omfattet af den statslige udgiftsstyring og hvad er Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).
 • Skattetrykket, skattestrukturen, personbeskatningen, moms og de vigtigste afgiftstyper.
 • Forskellen mellem engangsindtægter og øvrige indtægter, finanspolitikkens indtægtsinstrumenter og udgiftsinstrumenter samt forskellen mellem finanseffekt, DAU-saldo og strukturelle budgetsaldo samt finanslovscyklussen. 
 • Forskellen mellem nettofinansieringsbehov og brutto_finansierings_behov samt mellem ØMU gæld og statsgæld samt mellem indenlandsk statsgæld og udenlandsk statsgæld, herunder formålet med og normen for de to gældstyper.
 • Forklaringer på udviklingen i udgiftstrykket, udvalgte offentlige udgiftsposter, skattetryk, udvalgte skatter samt i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto og i statsgælden og i ØMU-gælden.
 • Arbejdsmarkedet funktionsmåde, arbejdsmarkedsstatistikkerne og deres grundbegreber, overenskomstsystemet, arbejdsmarkedspolitikken samt koblingen mellem beskæftigelse, ledighed og arbejdsmarkedspolitik.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte arbejdsmarkedsstatistiske nøgletal.
 • Begreberne handelspolitik, konkurrencedygtig, konkurrenceevne og eksportformåen.
 • De udenrigsøkonomiske statistikker, herunder forskellen mellem udenrigshandelstal/handelsbalance, betalingsbalances løbende poster og kapital poster, kapitalbalance og nationalregnskabets udlandskonto.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte udenrigsøkonomiske nøgletal.
 • Formålet med pengepolitikken, pengepolitikkens redskaber, formålet med valutapolitikken, valutapolitikkens redskaber samt sammenhængen mellem statsgældspolitik, pengepolitik og valutapolitik. Definitionen af rente, fordringer og likviditet samt forskellige finansielle instrumenter og markeder.
 • Forklaringer på udviklingen i udvalgte valutaer, lange renter, korte renter og rentespænd.
 • Redskaber til udarbejdelse af en rapport om for et vilkårligt samfundsrelevant område, hvor den studerende selv har fundet relevante statistisk data, foretaget en bearbejdning og fremstilling af data til nye statistikker, præsenteret og beskrevet indholdet i statistikkerne samt forklaringer til årsagen til den beskrevne udvikling i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.
Engelsk titel

Descriptive Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi- Obligatorisk fag på 1. semester af KA delen

Målbeskrivelse

Kan blive opdateret op til kursusstart.

Der er tale om et kursus på Økonomi med særlig fokus på, at de studerende opnår viden/færdigheder/kompetencer i at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker, præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne samt forklare årsagerne til den beskrevne udvikling med udgangspunkt i den samfundsbeskrivende metode. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten de kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

Den studerende har ved afsluttet kursusforløb opnået:

Viden:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Brugen af lommeregner, Excel og ved eksamen brug af tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede computere til at beregne procentpointsberegninger, gennemsnitlig faktisk ændringsberegninger, procentberegninger, faktisk ændringsberegninger, vækstrateberegninger, procentberegninger, vækstbidragsberegninger, produktivitets_beregninger, kvotientberegninger, implicitprisindeks_beregninger og real_beregninger.
 • Demografiens komponenter bl.a. fertilitetsbegreber og dødelighedsbegreber, befolkningsudviklingen historisk og fremskrivningsmæssigt, herunder hvordan fremskrivninger foretages og antagelsernes påvirkning af fremskrivningerne samt forklaringer på udviklingen i udvalgte demografiske nøgletal.
 • Den liberale, den konservative og den socialdemokratiske velfærdsmodel.
 • Definitionerne på offentlig sektor, offentlig forvaltning og service samt forskellen mellem de to definitioner, de fire offentlige delsektorer, herunder de vigtigste opgaver samt det offentliges tre hovedpolitiske målsætninger.
 • Formålet med samt centrale begreber i den realøkonomiske fordeling, den funktionelle fordeling og opgave-byrde fordelingen, formålet med samt hvad som er omfattet af den statslige udgiftsstyring og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).
 • Skattetrykket, skattestrukturen, personbeskatningen, moms og de vigtigste afgiftstyper.
 • Statens engangsindtægter og øvrige indtægter, finanspolitikkens indtægtsinstrumenter og udgiftsinstrumenter samt forskellen mellem finanseffekt, DAU-saldo og strukturelle budgetsaldo samt finanslovscyklussen. 
 • Statens nettofinansieringsbehov og brutto_finansierings_behov samt mellem ØMU gæld og statsgæld samt mellem indenlandsk statsgæld og udenlandsk statsgæld, herunder formålet med og normen for de to gældstyper.
 • Forklaringer på udviklingen i udgiftstrykket, udvalgte offentlige udgiftsposter, skattetryk, udvalgte skatter samt i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto og i statsgælden og i ØMU-gælden.
 • Arbejdsmarkedets funktionsmåde, arbejdsmarkedsstatistikkerne og deres grundbegreber, overenskomstsystemet, arbejdsmarkedspolitikken samt koblingen mellem beskæftigelse, ledighed og arbejdsmarkedspolitik samt forklaringer på udviklingen i udvalgte arbejdsmarkedsstatistiske nøgletal.
 • Begreberne handelspolitik, konkurrencedygtig, konkurrenceevne og eksportformåen, de udenrigsøkonomiske statistikker, herunder forskellen mellem udenrigshandelstal/handelsbalance, betalingsbalances løbende poster og kapital poster, kapitalbalance og nationalregnskabets udlandskonto samt forklaringer på udviklingen i udvalgte udenrigsøkonomiske nøgletal.
 • Formålet med pengepolitikken, pengepolitikkens redskaber, formålet med valutapolitikken, valutapolitikkens redskaber samt sammenhængen mellem statsgældspolitik, pengepolitik og valutapolitik, definitionerne af rente, fordringer og likviditet, forskellige finansielle instrumenter og markeder samt forklaringer på udviklingen i udvalgte valutaer, lange renter, korte renter og rentespænd.
 • Udarbejdelsen af en rapport om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

 

Færdigheder:

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Foretage relevante beregninger på lommeregner, i regnearks-programmet Excel og ved eksamen tilsvarende funktionaliteter på de i eksamenslokalet tilknyttede computere.
 • Udvælge relevante nøgletal, definitioner, begreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede demografiske emner, når udviklingen skal beskrives samt udvælge centrale forklaringer på udviklingen i demografiske nøgletal.
 • Udvælge relevante nøgletal, definitioner, opgaver, målsætninger, udgiftsfordelinger, politikker, udgiftsposter, indtægtsposter, skattetryk, skatter, saldi, finanseffekt, finansieringsbegreber, gældsbegreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i den offentlige sektor, når udviklingen skal beskrives.
 • Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i udgiftstrykket, offentlige udgiftsposter, indtægter, skattetryk, udvalgte skatter samt i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto og i statsgælden og i ØMU-gælden.
 • Udvælge relevante nøgletal, definitioner, politikker og begreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i arbejdsmarkedspolitikken, når udviklingen skal beskrives, Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i de arbejdsmarkedsstatistiske nøgletal.
 • Udvælge relevante nøgletal, definitioner, politikker og begreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i udenrigsøkonomien, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i udenrigsøkonomiske nøgletal.
 • Udvælge relevante nøgletal, definitioner, politikker, begreber, instrumenter, markeder og redskaber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i den finansielle sektor. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i nøgletal inden for valutaer, lange renter, korte renter og rentespænd.
 • Udarbejdelsen af en rapport i et gennemgået samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

 

Kompetencer: 

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank i andre sammenhænge
 • Bruge lommeregner og Excel og de forskellige typer af beregninger i andre sammenhænge
 • Bruge viden og færdigheder om demografien, den offentlige sektor, arbejdsmarkedet, finansielle sektor og udenrigsøkonomien i andre sammenhænge.
 • Udarbejde en rapport om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Forelæsninger og holdundervisning.

Holdundervisningen vil både specifikt fokusere på at understøtte forelæsningerne og selvstændigt gennemgå særlige dele af pensum.

I forbindelse med undervisningen stilles der løbende skriftlige opgaver til dels at støtte gennemgangen af stoffet, dels at opøve en almindelig færdighed i brugen af det foreliggende samfundsbeskrivende materiale.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

 • Seneste udgave af Statistisk Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik i fysiske udgave (Den elektroniske udgave må ikke benyttes til eksamenen).
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen: Praktisk Statistisk metode for økonomer, seneste udgave.
 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen Danmarks Økonomi siden 1980, seneste udgave.
 • Thomas Larsen og Niels Jørgen Mau Pedersen: Den offentlige sektor, seneste udgave.
 • Anne Vejen Mathiasen: Arbejdsmarkedspolitik, seneste udgave.
 • Hjarn Zernichow Borberg: Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi, seneste udgave.
 • Danmarks Nationalbank: Pengepolitik i Danmark; seneste udgave.
 • Danmarks Nationalbank: Statens Låntagning og gæld, seneste udgave.
 • Marianne Frank Hansen, Peter Stephensen og Thomas Nyvang Dalgaard: Befolkning og samfund, seneste udgave.

Samfundsbeskrivelse A fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet, eller tilsvarende.

Det forudsættes, at den studerende behersker evnen til at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker samt præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne med udgangspunkt i den samfundsbeskrivende metode.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2 timers forelæsninger én gang pr uge fra uge 6-20 (minus helligdage).
2x2 timers holdundervisning pr uge fra ca uge 6/7 til uge 21 (minus helligdage).

Forår 2022:
2 timers forelæsninger én gang pr uge fra uge 6-20.
2x2 timers holdundervisning pr uge fra ca uge 6/7 til uge 21.

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelæsningerne anvendes det interaktive redskab Socrative, hvor de studerende kan få feedback på om de forstår, hvad der bliver forelæst om.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en 6 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studiebeskeder på KUnet og i Digital Eksamensportalen.

Hjemmeeksamener er individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Forelæseren oplyser, hvilke hjælpemidler er tilladt til eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Tid og sted: Se links under "Se skema" og under "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hjarn von Zernichow Borberg   (13-6a6c63747030647174646774694267657170306d7730666d)
Underviser

Forelæsning: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere:
Efterår 2021:
Hold 1: Torsten Hasforth
Hold 2: Birgitte Nymark
Hold 3: Valdemar Kentved
Hold 4: Florian Langbehn

Forår 2022:
Hold 1: Per Ulstrup Johansen
Hold 3: Robert Wederkinck
Hold 4: Grith Maaløe
Hold 5: Jonas Vindahl Christensen
Hold 6: Søren Jakobsen
Hold 7: Florian Langbehn
Hold 8: Morten Emil Holm Andersen
Hold 9: Torsten Hasforth
Hold 10: Jakob Jans Johansen

OBS: Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 18-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students