Økonomiske principper A

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder, mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på de mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktioner via markeder.


 
Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk teori for økonomiske aktørers adfærd, markedsmekanismens funktionsmåde, teori om markeder og velfærd, effekter af beskatning på markedets funktionsmåde, markedsimperfektioner i form af såkaldt offentlige goder og eksternaliteter, betydningen af forskellige konkurrenceformer, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik samt effekter af international handel. Kurset introducerer også økonomiske eksperimenter (med studenterdeltagelse) og adfærdsøkonomi og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.
 

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester (dog ikke for studerende ved Statskundskab - se studieordningen)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive og give præcise definitioner af de grundlæggende økonomiske begreber, som introduceres i kurset (såsom marked, fuldkommen konkurrence, monopol, alternativomkostninger, elasticitet, offentligt gode, eksternalitet, forbruger- og producentoverskud, komparativ handelsfordel og mange flere).  

 • Forstå og forklare de grundlæggende økonomiske metoder og teorier, kurset omfatter (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model eller teorien om komparative handelsfordele mv.). 

 • Forklare og referere den økonomiske intuition bag de teoretiske resultater, kurset omfatter (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele). 

 • Forklare og reflektere over teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

 

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori, metodegrundlag og modeller til at foretage simple økonomiske ræsonnementer og kunne begrunde det intuitive indhold heri.

 • Gennemføre en basal økonomisk analyse i konkrete, simple problemstillinger ved aAnvendelse af fagets begreber og metoder.

 • Anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.

 

Kompetencer:

 • Bringe den opnåede viden og de tilegnede færdigheder i spil til at give et kvalificeret bud på en relevant økonomisk analyse på et felt, som ikke direkte er omfattet af pensum, men dog nært beslægtet hermed.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål. Forelæsningerne kan indeholde forskellige gæsteforedrag.

Den studerende skal deltage i et par computerbaserede økonomiske eksperimenter i Økonomisk Instituts laboratorium for eksperimental økonomi (Laboratory for Experimental Economics, LEE). Datoer og tider udmeldes i begyndelsen af semesteret.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Titel: Microeconomics, 5th edition, 2020, Forfattere: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1-4737-6855-0

Deltagelse i kurset forudsætter kun de almindelige adgangskrav til studiet og dermed ingen særlig forudgående kendskab til økonomi.

Formålet med faget Økonomiske Principper A er at give en grundlæggende indsigt i økonomisk tankegang, uden at gennemgangen bliver unødigt teknisk. Der vil således være begrænset brug af matematiske redskaber, men anvendelse af matematik som kendt fra den gymnasiale undervisning kan forekomme.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2022:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20.
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21.

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At på første semester fordeles de studerende på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en 2,5 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studiebeskeder på KUnet og i Digital Eksamensportalen.

Hjemmeeksamener er individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.
I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Tid og sted: Se links under "Se skema" og under "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Claus Bjørn Galbo-Jørgensen   (27-656e63777530646c7174703069636e64712f6c71746967707567704267657170306d7730666d)
  Forår
 • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen   (5-6c636571644267657170306d7730666d)
  Efterår
Underviser

Forelæser: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere:
Efterår 2021
Hold 1: Andreas Trelawney Bagge Hansen
Hold 2: Gorm Villads Jørholt
Hold 3: Peter Tøjner Götke
Hold 4: Lise Kirstine Nørgaard
Hold 5: Niclas Mørch Kongstad
Hold 6: Andreas Trelawney Bagge Hansen
Hold 7: Peter Tøjner Götke
Hold 8: Lars Julius Normann H Jørgensen
Hold 9: Sara Kirstine Ørnstrup
Hold 10: Henrik Andreas Kyndal

Forår 2022:
Hold 1: Niclas Mørch Kongstad
Hold 2: Jakob Højrup Jørgensen

OBS: Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger"

Gemt den 18-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students