Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet er en større selvstændig, afsluttende opgave på bacheloruddannelsen i økonomi.

 

Formålet med bachelorprojektet er, at de studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelorstudiet i økonomi.

 

Regler og formkrav skal overholdes, og der lægges vægt på, at bachelorprojektet udformes klart og sprogligt korrekt.

 

Opgaveskrivning kræver ofte mere selvstændige studier og byder på flere frihedsgrader for den studerende end de gængse fag med efterfølgende eksamen, hvor emnerne i stor grad på forhånd er tilrettelagt af faglæreren. De enkelte arbejdsprocesser ved opgaveskrivning ligner dermed også mange udfordrende arbejdssituationer i praksis, og bachelorprojektet kan i dette lys betragtes som en meget værdifuld proces.

Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - på 3. år

The Danish BSc programme in Economics - at the 3rd year

Målbeskrivelse

Viden

 • Demonstrere viden om grundlæggende aspekter af et udvalgt emne inden for økonomisk teori og dennes anvendelser, herunder viden om teorier og/eller metoder der relaterer sig til emnet.

 

Færdigheder

 • Udvælge, argumentere for og strukturere en præcis og relevant problemstilling, og sætte denne problemstilling ind i en relevant økonomisk sammenhæng.
 • Tilvejebringe samt analysere relevant informations- og/eller datamateriale gennem korrekt anvendelse af relevante teorier og metoder, herunder teorier og metoder den studerende har tilegnet sig under sin uddannelse såvel som teorier og metoder, den studerende har tilegnet sig i forbindelse med projektet med relevans for den valgte problemstilling.
 • Sammenfatte og beskrive et emne udbygget med egne iagttagelser, analyser og eksempler i en skriftlig rapport, der fremstår velstruktureret.
 • Give en mundtligt præsentation af projektet med refleksioner over projektets indhold.
 • Udvælge, beskrive og kritisk forholde sig til benyttede kilder.

 

Kompetencer

 • Evnen til at udvælge et emne, analysere og redgøre for perspektiver igennem og formidle konklusioner skriftligt igennem projektet
 • Foretage en mundtlig redegørelse for projektet og herunder reflekterer over projektets indhold.

Ingen undervisning.

Et eller flere informationsmøder afholdes inden tilmelding skal foretages. Se studiesiderne for information om dette.

Emne og litteratur for bachelorprojektet er selvvalgt, men skal godkendes efter de regler, der er fastsat af studienævnet.

Plan:
se KUnet for datoer for informationsmøde, tilmeldingsregler, formkrav mm:
https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​polit-ba/​Sider/​default.aspx -> "Bachelor projekt og andre projekter".

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 0,5 time
Til bachelorprojektet er knyttet en individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved denne mundtlige eksamen demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af projektet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for problemstillingen og dennes afklaring.

Formkrav mm kan ses i studieordningen og på KU siderne for bachelorprojektet.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af COVID-19, vil eksamensformen være et mundtligt online forsvar af projektet og uden forberedelsestid.
____
Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til skrivning af projektet.

 

Til det mundtlige forsvar er det tilladt at medbringe sin projektopgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af bacheloropgaven, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktions-nedsættelse, jf. Eksamensbekendtgørelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Projektarbejde
 • 409,5
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 412,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB08027U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Tid og sted: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dick Lerche   (11-676c666e316f6875666b684368667271316e7831676e)
Gemt den 21-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students