Makroøkonomi I

Kursusindhold

Faget sætter fokus på de langsigtede tendenser i vigtige makroøkonomiske variable som fx aggregeret produktion, indkomst, forbrug og investering (totalt og per person), indkomstfordeling, realløn og realrente, nettofordringsposition over for udlandet, teknologisk niveau og produktivitet samt ledighed. Faget videreudvikler dermed langsigtsdelen af Økonomiske Principper B.

 

Helt overordnet stilles spørgsmålene: Hvad kan forklare niveau for og udvikling i en nations rigdom? Hvad kan forklare niveau for og udvikling i den vedvarende, såkaldt strukturelle arbejdsløshed? Da dette på mange måder er de helt afgørende spørgsmål i den økonomiske videnskab, kan man i dette kursus kun forvente indledende svar, men teori, metoder og empiri, der indgår i kurset, er fundamentale for makroøkonomi også i et videregående perspektiv.    


I Makroøkonomi I præsenteres som udgangspunkt de vigtigste empiriske “stiliserede fakta” om de nævnte langsigtede, trendmæssige bevægelser, og der opstilles og analyseres forskellige formelle modeller til forståelse af de samme langsigtede, trendmæssige tendenser. I sammenhæng med præsentationen af de alternative langsigts-makromodeller præsenteres løbende empirisk materiale til kritisk belysning af modellernes egenskaber.


Faget bygger op til Makroøkonomi II ved at beskrive det forankringspunkt, økonomiens fluktuationer foregår omkring. Det bygger også op til Macroeconomics III ved at omfatte de mest fundamentale versioner af de langsigtsmodeller, som indgår videregående i Macroeconomics III.

Engelsk titel

Macroeconomics I

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 3. semester

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå og beskrive de vigtigste empiriske “stiliserede fakta” om de langsigtede, trendmæssige bevægelser i vigtige makroøkonomiske variable inden for økonomisk vækst
 • Forstå og reflekterer over antagelserne bag og indholdet i den række af vækst-teoretiske modeller, som bruges i kurset til forklaring af disse fakta og til forståelse af økonomiens trendmæssige udvikling
 • Beskrive og reflektere over den måde, hvorpå empirisk materiale i kurset stilles op mod modellernes teoretiske egenskaber til belysning af modellernes empiriske plausibilitet

 

Færdigheder

 • Anvende modeller for lukkede såvel som for åbne økonomier, og statiske såvel som dynamiske modeller i både diskret og kontinuert tid. Modellerne skal både kunne analyseres generelt og ved numerisk simulation (sidstnævnte dog kun af ikke-stokastiske dynamiske modeller i diskret tid).
 • Anvende de metoder og teorier, der gennemgås i kurset; dvs. stillet overfor ud fra et empirisk materiale eller en makroøkonomisk model kunne uddrage, forklare og perspektivere, hvad dette fundamentalt siger om de overordnede langsigtede makroøkonomiske sammenhænge og på hvilken måde dette belyser en bestemt makroøkonomisk model
 • Anvende en makroøkonomisk model i de dimensioner, der kendes fra kurset under inddragelse af de metoder, kurset præsenterer; dvs. kunne uddrage, begrunde og vurdere hvad modellen siger om de langsigtede makroøkonomiske sammenhænge
 • Anvende en kendt teoretisk model på et kendt empirisk materiale og på baggrund heraf kunne vurdere modellen og begrunde og perspektivere sammenhængen mellem teori og empiri.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt opstille og analysere formelle, makroøkonomiske modeller, som af type er som kendt fra faget, men som kan være videreudviklinger og variationer heraf. En del af denne kundskab består i en verbal formidling af en forståelse af modellernes egenskaber.
 • Selvstændigt koble teori og empiri, så et empirisk materiale kan tilvejebringes og analyseres på en måde, der er afklarende i forhold til teorien. Igen er verbal formidling af de konklusioner, der kan drages ud af samspillet mellem teori og empiri, en vigtig del af den beskrevne kompetence.
 • Tage udgangspunkt i et makroøkonomisk problem og herudfra bedømme og tage stilling til, hvilke teoretiske modeller og hvilken empiri, der hensigtsmæssigt kan inddrages i en analyse af problemet. Herved vil den studerende begyndende opnå kompetencer, der kan bruges ved udarbejdelse af BA-projektet og ved faktisk økonomisk analyse i eksempelvis ministerier og organisationer.
 • Præcist og forståeligt formidle indholdet af den nævnte slags selvstændige makroøkonomiske analyser

   

Forelæsningerne fokuserer på gennemgang af teori og empiri fra lærebogen, mens holdundervisningen fokuserer på gennemgang af opgaver, herunder obligatoriske hjemmeopgaver.

I holdundervisningen søges de studerende i vid udstrækning aktiveret i forskellige former, som alle baserer sig på hjemmeforberedelse: Indspark fra de studerende, decideret gennemgang af (dele af) opgaver ved studerende, gruppearbejde i timerne, korte “regn-selv-pauser”, summegrupper mv. De studerende opfordres til at infolvere sig i de forskellige aktiviteter.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

”Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, “Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles”. 2. udgave (2010), Kapitel 1 (minus afsnit 1.6), kapitel 2-9, samt undervisningsnoter og udvalgte forskningsartikler.

Økonomiske Principper A og B (eller tilsvarende), Matematik A og B (eller tilsvarende) fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet. Elementer af Mikroøkonomi I og "Sandsynlighedsteori og Statistik", som kører sideløbende med Makro I, kan i mindre grad inddrages, efterhånden som de læres.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 50 (minus uge 42).

Forår 2022:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se holdets nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningerne, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver de studerende individuel feedback på deres obligatoriske opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en 3,5 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studie beskeder på KUnet, i Digital Eksamens portalen og her i kursusbeskrivelsens afsnit for Eksamen.

Hjemmeeksamener er fortsat individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.

I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206