Økonomiske principper B

Kursusindhold

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomisk teori, som introduceres på første semester af studiet, samt makroøkonomisk teori, som introduceres på andet semester. Stort set al økonomisk teori har sin rod i mikro- eller makroteorien og ofte begge dele. Faget kan betragtes som en fortsættelse af Økonomiske Principper A.

 

Genstandsfeltet for makroteorien er den overordnede/samlede økonomi, dvs. fokus er på størrelser som den totale produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, det gennemsnitlige renteniveau, inflationen (dvs. de gennemsnitlige prisstigninger) mv.

 

Makroteorien søger at forklare, hvad der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på at kunne forudsige den fremtidige økonomiske udvikling samt at identificere mulighederne for at styre udviklingen via økonomisk politik.

 

I kurset behandles spørgsmål såsom:

 • Hvad bestemmer den samlede produktion, indkomst og beskæftigelse i samfundet, og hvorfor bliver produktionen for de fleste lande ved med at vokse over tid?
 • Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid (hvad er årsagen til konjunktursvingninger), og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik?
 • Hvis man kan øge produktionen via ekspansiv finanspolitik, hvorfor bliver man så ikke ved med at øge produktionen ad denne vej?
 • På arbejdsmarkedet er der personer, som er arbejdsløse, men som angiver at være villige til at arbejde. Hvordan kan det være, at "markedsmekanismen" ikke skaber fuld beskæftigelse for alle?
 • Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid, og hvorfor har nogle lande oplevet inflationsrater på fx. 100 pct. om måneden (også kaldet hyperinflation)?
 • Er underskud på betalingsbalancen et problem?
 • Hvad er penge, hvem styrer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker størrelsen af pengemængden økonomien?
 • Hvad er de økonomiske fordele og ulemper ved at indtræde i en økonomisk og monetær Union?
Engelsk titel

Principle of Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester af KA delen (dog ikke for studerende ved Statskundskab - se studieordningen)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå den grundlæggende makroteori og makroøkonomiens funktionsmåde.
 • Forstå og forklare makroøkonomiske begreber og problemstillinger.
 • Beskrive årsags-/​virknings-sammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse).

 

Færdigheder:

 • Udføre analyse af de teoretiske modeller (dels med grafiske teknikker dels med simple matematiske metoder) og inddrage simpel empiri til at vurdere modellernes evner til at beskrive virkeligheden.
 • Benytte en formel økonomisk model og anvende den til komparativt-statisk analyse.
 • Begrunde hvorvidt en analyse påkræver en beskrivelse ved hjælp af en kortsigts- eller langsigtsmodel for en lukket eller åben økonomi og i sidstnævnte tilfælde, om der skal modelleres fastkurspolitik eller flydende valutakurspolitik.
 • Præsentere og drøfte de økonomfaglige elementer i den pågældende problemstilling.

 

Kompetencer:

 • Omsætte brugen af de lærte modeller til simple analyser af faktuelle økonomiske problemstillinger. Eksempler herpå kan være effekten af reformer, der øger arbejdsudbuddet, betydningen af automatiske finanspolitiske stabilisatorer og udbudseffekter af offentlige udgifter.
 • Benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på så vel kort som langt sigt, i åbne så vel som i lukkede økonomier

 

Forelæsninger og holderundervisning. Der vil evt. være gruppearbejde i holdundervisningen.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Pensum

 • Primært baseret på bogen N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, International Edition, 10. udgave, Worth Publishers, New York (ISBN: 978-1-319-24358-6). Følgende kapitler vil blive anvendt: Kap. 1-7, kap. 10-14 samt kap. 17. Herudover kan kap. 16 og kap. 18 blive inddraget, såfremt der bliver tid hertil. Ingen appendikser er pensum.
 • Linaa, Jesper Gregers & John Smidt: Vækst på kort og langt sigt, Samfundsøkonomen nr. 1 2014
 • På kursushjemmesiden i Absalon vil der blive uploadet nogle få sider om Baumol-Tobin-modellen og pengeefterspørgsel mere generelt.
 • Noten Kreiner, Michaelsen og Whitta-Jacobsen: Introduktion til Modelanalyse, 2007. Noten vil blive uploadet til kursushjemmesiden.
 • Noter: Jesper Linaa: Renteparitet og finanspolitik i IS-LM-modellen. Noten kan downloades fra Absalon.

Økonomiske Principper A samt Matematik A fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 50/51 (minus uge 42).

Forår 2022:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20.
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21.

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelægningerne modtager de studerende mundtlig kollektiv feedback på baggrund af de studerendes gennemførte quizzer.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en 2,5 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studiebeskeder på KUnet og i Digital Eksamensportalen.

Hjemmeeksamener er individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Herunder at den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler behersker fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, kan give overblik over betydningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt og kan opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206