Årsregnskab og regnskabsanalyse

Kursusindhold

Første modul beskæftiger sig med regnskabsproducent rollen. Den studerende sættes i stand til at udarbejde et årsregnskab på basis af gængse transaktioner i en mindre virksomhed. Registreringerne af disse transaktioner danner udgangspunkt for opstilling af resultatopgørelse og balance, hvilket vil sige beregning af den finansielle stilling samt resultat. Dette modul vil ligeledes omhandle beregning af pengestrømsopgørelsen for virksomheden.

 

Andet modul beskæftiger sig med, hvorledes regnskabsinformation bliver til. Behov (udbud og efterspørgsel) diskuteres og regulering af årsregnskabet både nationalt og internationalt vil blive inddraget. Internationalt har reguleringen af regnskabsinformation fulgt forskellige strategier og teorier. Disse teorier vil blive gennemgået og deres konsekvens for informationsindholdet af årsregnskabet vil blive diskuteret. Herefter vil modulet indeholde en kritisk gennemgang af definition, indregning og måling samt klassifikation af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger på basis af eksisterende regulering, med hovedfokus på danske forhold.

 

Fagets tredje og sidste modul indeholder de værktøjer og metoder som anvendes til analyse af et årsregnskab. Dette med hovedfokus på den historiske performance evaluering. Den studerende sættes her i brugerens rolle og vil blive konfronteret med eksisterende virksomheders årsrapporter. Disse årsrapporter skal analyseres på basis af værktøjerne som kan anvendes til vurdering af virksomheder inden f. eks. et ansættelsesforhold begyndes eller en investering i virksomheden foretages.

Engelsk titel

Financial Accounting and Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag efter 1. år
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

 

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - tilvalgfag på KA delen.

For studerende fra Statskundskab er det et tilvalgsfag på BA- eller KA-delen.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Gøre rede for strukturen i et årsregnskab og den information, der kan udledes af et årsregnskab

 • Gøre rede for årsregnskabslovens terminologi, regler og modeller

 • Gøre rede for de økonomiske og regnskabsmæssige principper, der ligger bag årsregnskabsloven

 

Færdigheder:

 • Foretage bogføring, årsafslutning og opstilling af årsregnskaber

 • Analysere et årsregnskab, foretage analyse ved anvendelse af nøgletal, herunder foretage de fornødne korrektioner af regnskabet

 • Læse en årsrapport i sin helhed og uddrage de centrale informationer

 • Identificere regnskabsmæssige problemstillinger, diskutere disse, og forholde sig kritisk til de opstillede metoder og modeller

 

Kompetencer:

 • Anvende årsrapporter på et professionelt niveau til vurdering af en virksomhed, herunder dens strategi, marked og organisation.

Forelæsninger vekslende med opgaver. Der gennemgås opgaver/cases løbende.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

 • ”Eksternt regnskab - årsregnskabsloven i praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, 9788741279411, 4. udgave 2020, Hans Reitzels Forlag.
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741266923, 2. udgave 2017, Hans Reitzels Forlag.
 • ”Årsrapport og regnskabsanalyse- opgavesamling”, Anne Bastrup, Jan Dich Mortensen, Jan Furbo Sørensen, 9788741277707, 2. udgave 2019, Hans Reitzels Forlag.
 • Udleveret note om bogføring

 

Supplerende:

 • ”Indsigt i Årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af årsregnskabsloven” 7. udgave 2020/2021 som kan  downloades.

Der er ingen anbefalede faglige forudsætninger ud over studiets adgangskrav.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. E står for Efterårssemesteret.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”.

Bemærk venligst:
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv

 

Forelæseren giver kollektiv mundlig feedback på de case spørgsmål, de studerende udfører i forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studie beskeder på KUnet, i Digital Eksamens portalen og her i kursusbeskrivelsens afsnit for Eksamen.
Hjemmeeksamener er fortsat individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
___
Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler tilladt til den skriftlige ordinære eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen oplægges til en tag-hjem eksamen pga COVID-19 vil denne være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.

I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere de i målbeskrivelsens opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08036U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og Åbent Universitet se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Tid og sted: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Møller Banghøj   (6-727a6a3a3a3a4469677372326f7932686f)
Underviser

Forelæser: Se kursusansvarlig.

Gemt den 17-08-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students