Økonomisk historie

Kursusindhold

De store spørgsmål inden for økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”? ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

 

Faget introducerer til økonomisk historie og faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

 

Indsigterne fra kurset er særligt relevante som baggrundsviden i efterfølgende kurser og i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid inden for det makroøkonomiske område, herunder udviklingsøkonomi.

 

Faget træner desuden de studerende i effektivt at kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund fra et økonomisk perspektiv.
 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.
 • Besidde viden om hvordan relevante data er tilvejebragt, samt kendskab til kritik af disse data såvel som kendskab til kritik af den teori data taler til.
 • Besidde viden om centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.
 • Besidde viden om forskellige drivkræfter bag den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.
 • Være bekendt med historisk narrativ som metode til at forstå økonomiske hændelser.

 

Færdigheder:

 • Analysere den førindustrielle æra samt industrialiseringsprocessen vha. økonomisk teori.
 • Anvende økonometrisk metode til at teste rivaliserende teorier.

 

Kompetencer:

 • Anvende teoretisk og empirisk metode til at belyse konkrete historiske problemstillinger økonomisk.
 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af historiske økonomiske data.
 • Forholde sig kritisk til teorier om økonomisk historie.
 • Effektivt trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne.

Forelæsninger og holdundervisning.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I og Økonometri I fra Bacheloruddannelsen i Økonomi, Københavns Universitet eller tilsvarende.

Samt OLS estimation og Instrument variabel estimation.

Lektionsplan:

Efterår 2021:
Undervisningen forløber i uge 36 til 50 med 2 timers forelæsninger 1 til 2 gange om ugen.
Holdundervisning forløber fra uge 37 til 49/50 med 2 timer hver anden uge (i alt 7 gange).

Forår 2022:
3 timers forelæsninger 1 gang om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning hver anden uge i 7 uger, i perioden uge 7/8 til ca 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]” eller “2200-F22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se holdets nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningerne, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

Holdunderviserne giver individuel skriftlig feedback på de studerendes afleveringsopgaver (fokusopgaver) og giver kollektiv eller individuel mundtlig feedback på de fokusopgaver, de studerende beder om feedback på. Til forelæsningerne præsenterer forelæseren løsninger på fokusopgaverne.

Ved forelæsninger gives løbende mundtlig feedback til hele holdet på de studerendes forståelse af pensum som afdækkes med quiz spørgsmål eller diskussioner.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga Coronavirus:
I tilfælde af, at COVID-19 restriktioner kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i studie beskeder på KUnet, i Digital Eksamens portalen og her i kursusbeskrivelsens afsnit for Eksamen.

Hjemmeeksamener er fortsat individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.

___
Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga COVID-19, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206