BA-4. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 2

Kursusindhold

Gennemgang af Galaterbrevet og Første Timotheusbrev på græsk samt bifagsmodulerne Indledning, Tidshistorie og Hermeneutik.

Faget viderefører og udvikler de eksegetiske færdigheder, som de studerende har tilegnet sig i forbindelse med kurset Det Nye Testamente 1.

 

LÆRINGSMÅL:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Galaterbrevet på græsk og hele Første Timotheusbrev på græsk samt de to skrifters historiske kontekst,

 • forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,

 • færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og

 • evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene.

Konkret betyder det, at I som resultat af både jeres forberedelse og tekstgennemgangen i undervisningen skal kunne:

 • oversætte de to breve, 
 • analysere de to brevtekster syntaktisk og
 • redegøre – ved hjælp af kommentarerne og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for betydningen af et udvalgt tekststykke både i sig selv og i forhold til brevet som helhed. < > for hovedindholdet af det læste stof og

  forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

Undervisningen består i en tekstgennemgang af Galaterbrevet og Første Timotheusbrev på græsk, som bliver kombineret med en gennemgang af bifagsstoffet. Det forventes, at alle deltagere inden undervisningen har læst de pågældende tekster (NT eller bifag).

Undervisningsformen vil veksle mellem forelæsning, fælles drøftelser, gruppearbejde og mindre studenterpræsentationer.


Ved tilfredsstillende besvarelse af en skriftlig opgave af et omfang af 14.400-19.200 tegn, dvs. 6-8 sider inden for bifagsstoffet samt ved aktiv deltagelse (mindst 75 % af afholdte timer dokumenteret ved protokol) udgår bifagsstoffet af eksamenspensum. Den skriftlige opgave stilles og bedømmes af faglæreren.

 

PRØVNING:

Prøven er mundtlig af højst 30 minutters varighed inkl. bedømmelse med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler. Der kan ved prøven stilles selvstændige spørgsmål i bifagene, hvis de ikke er afløst.

Der er intern censur, og bedømmelsen gives som Bestået/Ikke bestået.

Bedømmelsen Bestået gives, når den studerende ved prøven demonstrerer den minimalt acceptable grad af

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Galaterbrevet på græsk og hele Første Timotheusbrev på græsk samt de to skrifters historiske kontekst,

 • forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,

 • færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og

 • evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene.

 

FORBEREDELSE:

De studerende forventes at bruge 10 timers koncentreret arbejde på kurset, dvs. en ”gennemsnitlig studerende” forventes at bruge ca. 2 ½ time på at forberede sig til en undervisningstime.

Ved tekstgennemgangene kan forberedelsen med fordel fordeles således: ½ times efterbehandling af den foregående time, 1 times forberedelse af den nye tekst (oversættelse, syntaktisk analyse, parafrase, kontekstbestemmelse), 1 times forberedelse af detaileksegesen (ved hjælp af kommentarer og bifagsstoffet).

Ved gennemgang af bifagsstoffet kan forberedelsen med fordel fordeles således: ½ times efterbehandling af den foregående time, 2 timers læsning af bifagsstoffet.

 

KURSUSLITTERATUR:

Primærtekster: Galaterbrevet og Første Timotheusbrev.

Sekundærlitteratur: Pensum offentliggøres på Absalon senere.

 

 

 

Engelsk titel

New Testament Exegesis 2

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210