KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kristendommens urbane præg i senantikken

Kursusindhold

I senantikken var kristendommen fundamentalt præget af sin urbane kontekster. Det viser sig i både materielle og literære kilder, og ikke mindst oplev senantikken grundlæggelsen af en helt ny storby, Konstantinopel.

Baseret på klassiske idéer af den græske polis vil vi studere kristendommens urbane kontekster ved nogle konkrete eksempler (f.eks. Rom, Antiokia, Efesos og Milano), undersøge, hvordan kristendommen prægede byer i både åndelig-gejstlige og materielle henseender og, måske først og fremmest, hvordan byerne prægede kristendommen. Desuden vil vi diskutere, til hvilken grad vi kan opfatte Konstaninopels grundlæggelse i 330 som en grundlæggelse af en kristen by, og til sidst skal vi se, hvordan den senantikke (og kristne) by forsvandt i middelalderens begyndelse.

 

Vi vil inddrage nyeste forskningsresultater og diskutere, hvorvidt vi kan tale om en ’urban teologi’ – i senantikken og i dag.

Engelsk titel

Church History: The Urban Character of Christianity in Late Antiquity

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• alsidig og grundig viden om centrale tekster, temaer og teologiske diskussioner samt deres historiske og teologiske betydning og perspektiver,

• færdigheder i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kirkehistoriske kilder med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen,

• færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau,

• kompetencer til at arbejde selvstændigt og kritisk med kirkens og teologiens historie,

• kompetencer til at anvende kirkehistorisk arbejde i både alment teologiske og relevante ikke-fagteologiske sammenhænge.

 

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene     Undervisninger består dels af forelæsninger, dels af samtaler om udvalgte tekster.

Holdundervisning

Litteratur:

 • Luke Lavan, Public Space in the Late Antique City (Late Antique Archaeology. Supplementary Series 5), Leiden 2020
 • Noel Lenski, Constantine and the Cities: Imperial Authority and Civic Politics, Philadelphia 2016.
 • John F. Baldovin, The Urban Character of Christian Worship: The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgies, Rom 1987.
 • The Moving City: Procesions, Passages and Promenades in Ancient Rome, udg. Af I. Östenberg, S. Malmberg og J. Bjørnebye, London 2015.

   

Se studieordningen

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420