KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi

Kursusindhold

At Gud bliver menneske og dør, er et kors for tanken – og måske også for troen. Kurset introducerer til de vidtgående teologiske refleksioner, som dette i tidens løb har givet anledning til, gennem et udvalg af klassiske og moderne kristologiske tekster. Kursets mål er at undersøge og diskutere forskellige kristologiske problemstillinger og anliggender og at reflektere over, hvilken forståelse af tro en given kristologisk position implicerer.

 

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Christology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• avanceret viden om fagets terminologi,

• avanceret viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• færdigheder i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• færdigheder i stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger,

• færdigheder i dybdeborende undersøgelse, kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner,

• kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og gennemføre en selvstændig specialisering i et af dogmatikkens fagområder.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Opdateres med henblik på kursuslitteratur.

 

Se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420