KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi

Kursusindhold

At Gud bliver menneske og dør, er et kors for tanken – og måske også for troen. Kurset introducerer til de dybtgående teologiske refleksioner, som dette i tidens løb har givet anledning til, gennem et udvalg af klassiske og moderne kristologiske tekster.

(1) Fra de oldkirkelige diskussioner om inkarnation og Kristi to naturer vil kurset bl.a. gennemgå tekstuddrag af Athanasius og Gregor af Nazians. Dernæst præsenterer kurset (2) for korsteologi og inkarnationsteologi hos Luther, bl.a. Heidelbergdisputationen og Vom Abendmahl Christi, og følger op med (3) moderne teologi, med særlig vægt på Karl Barths kristologi og forsoningslære i KD IV/1.

Endelig (4) følger kurset både forsonings- og inkarnationsteologi til dørs med nutidige kristologiske tekster, herunder bl.a. diskussioner af offer- og forsoningstanker og af hvordan man forstår Jesu menneskelighed.

Kursets mål er at undersøge og diskutere forskellige kristologiske problemstillinger og anliggender og at reflektere over, hvilken forståelse af tro og eksistens en given kristologisk position implicerer.

Nærmere information om kursuslitteratur følger.

 

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Christology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• avanceret viden om fagets terminologi,

• avanceret viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• færdigheder i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• færdigheder i stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger,

• færdigheder i dybdeborende undersøgelse, kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner,

• kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og gennemføre en selvstændig specialisering i et af dogmatikkens fagområder.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Opdateres med henblik på kursuslitteratur.

 

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420