KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Den efterreformatoriske prædiken: Teologi som opførelse og udgivelse

Kursusindhold

Ordet spiller en essentiel rolle hos Martin Luther (1483-1546) og den reformatoriske reformulering af teologien. I den tidlig moderne periode (1550-1750) blev prædikenens teologi derfor et locus for intense konfessionelle stridigheder.

 

Dette kursus omhandler disse efter-reformatoriske diskussioner, som på forskellig vis iscenesætter prædikenen som en central del af kristenlivet. Sammen skal vi nærlæse et forskelligartet og tværkonfessionelt kildemateriale: forskellige typer prædikener (eksempelvis kommentarprædikener, hofprædikener, postiller og ligprædikener), forord til prædikensamlinger, modelprædikener, teologiske traktater og juridiske dokumenter fra koncilier.

 

Kilderne læses på originalsproget med en vejledende oversættelse, hvor en sådan forefindes. Størstedelen af kilderne er skrevet på tysk, engelsk, latin, og dansk. I læsningen af prædikerne vil vi bl.a. fokusere på deres retoriske strategier, historiske kontekster, persontegninger (særligt i ligprædikener) og teologiske profiler.

 

Engelsk titel

Church History: The Post-Reformation Sermon: theology as Print and Performance

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte kildetekster set inden for en overordnet kirkehistorisk kontekst med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4. og § 2.4.4).

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, gruppearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Foreløbigt udkast til Kildematerialet (cirka 300 sider)

Læsninger homiletiske overvejelser hos Erasmus, Luther, Melanchthon, Calvin, Borromeo og Spener.

Ligtaler af f.eks. Selnecker og fra den danske samling på det teologiske fakultet.

Postiller af f.eks. Brochmand eller Francke.

Inddragelse af modelprædikener fra Certain Sermons or Homilies Appointed to be Read in Churches.

 

Foreløbig kursuslitteratur.

Hugh Adlington, Peter McCullough og Emma Rhatigan (red.), The Oxford Handbook of the Early Modern Sermon (Oxford: 2011).

Otis Carl Edwards, A History of Preaching. Volume 1 (Nashville: 2004), 221-306.

Robert Kolb (red.), Lutheran ecclesiastical culture, 1550-1675 (Leiden: Brill 2008), 117-157.

John M. Frymire, The primacy of the postils: Catholics, Protestants, and the dissemination of ideas in early modern Germany (Leiden: Brill 2010), 157-224.

Cornelia Niekus Moore, Patterned lives: the Lutheran funeral biography in early modern Germany (Wiesbaden: Harrassowitz 2006), 12-132.

 

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420