KA Kernefag - Det Gamle Testamentes Eksegese: Bibelske noveller: Ruth, Ester og Josef

Kursusindhold

Kursusindhold

Den fortællende litteratur i Det Gamle Testamente er blandt de mest kendte og elskede tekster i Bibelen. Dette kursus koncentrerer sig om novellerne, dvs. de mindre, selvstændige fortællinger. Sammen skal vi nærlæse tre noveller om Ruth, Ester og Josef. Moabitten Ruth giftes ind i en judæisk familie og bliver oldemor til selveste kong David. Ved det persiske hof forhindrer Ester sammen med Mordekaj planerne om at udrydde hele det jødiske folk. Josef bliver i 1 Mosebog udstødt af sine brødre, men gør karriere ved Faraos hof og bliver siden forsonet med sin familie i Egypten. I læsningen af novellerne vil vi have fokus dels på deres genrekendetegn, fortælleteknik, plotstrukturer og persontegning, dels på deres indhold, baggrund og teologi.

 

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 2-3 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Undervisningsmateriale

Tekster læst på hebraisk (30 sider):

Ruts Bog, Esters Bog og 1 Mosebog 37-50 (i udvalg).

 

Foreløbig kursuslitteratur:

Robert Alter, The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, 1981 (eller senere).

Michael V. Fox, Character and Ideology in the Book of Esther. Grand Rapids: Eerdmans, 2001.

Kirsten Nielsen, Ruth: A Commentary. Old Testament Library; Louisville Westminster John Knox Press, 1997.

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Biblical novellas: Ruth, Esther, and Joseph

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420