BA-5. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 1

Kursusindhold

Dogmatikken behandler den kristne lære og livsforståelse i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

 

DO 1 indfører i dogmatikkens grundproblemer, begreber og arbejdsformer i forbindelse med en læsning af en sammenhængende fremstilling af dogmatikken og af udvalgte nyere og ældre teologiske tekster.

 

Faglige mål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer

 • kendskab til centrale dogmatiske teksters oprindelse og brug samt færdighed i fortolkning af fortidige og nutidige dogmatiske tekster

 • evne til reflekteret sammenligning og vurdering af forskellige dogmatiske positioner

 • forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition

 • evne til fremstilling af dogmatiske problemstillinger

 

Med sigte på disse kvalifikationer gennemgår undervisningen dogmatikkens grundproblemer med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner. 

Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til selvstændig fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

 

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 3 ugentlige timer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg (10 minutters) samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

Pensum:

Pensum til Dogmatik 1 er på ca. 450 sider, omfattende en sammenhængende fremstilling af dogmatikken af ca. 250 siders omfang, samt ældre og nyere dogmatiske tekster af ca. 200 siders omfang, der som hovedregel læses på originalsproget.

 

 

Engelsk titel

Dogmatics and Ecumenical Theology 1

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Litteratur oplyses på Absalon inden semesterstert

 

 

Se Studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed. Opgaven skal have et omfang af 12.000 - 14.400 tegn
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 210