Masterprojekt, Public Health

Kursusindhold

Afhandlingsarbejde

Engelsk titel

Master's Thesis, Public Health

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelse

Masterafhandlingen skal demonstrere, at den studerende kan håndtere sammensatte problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab. Gennem arbejdet med masterafhandlingen skal den studerende erhverve sig færdigheder i selvstændig tilrettelæggelse og gennemførelse af et folkesundhedsvidenskabeligt projekt, herunder indsamling, praktisk håndtering, analyse og tolkning af data samt formidling af afhandlingsresultater.

Efter endt arbejde med afhandlingen forventes den studerende at:

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i afhandlingen i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Projektet bør have et omfang af 45-50 normale tekstsider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, 1½ linjeafstand) ekskl. forside, indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste og bilag i begrænset omfang. Hvis to studerende skriver en fælles masterafhandling, må omfanget øges med max 50 %.
En MPH-afhandling kan bestå af flere sammenhængende arbejder, f.eks.:
· en publiceret videnskabelig artikel med en ramme (se nedenfor)
· et sundhedsoplysende materiale og en tilhørende evalueringsrapport
· en litteraturgennemgang af et område og en tilhørende forskningsprotokol for et nyt projekt.
Det er et krav, at sammenhængen mellem de forskellige materialer fremgår klart. Der skal være en ramme på ca. 20 sider, som giver bedre mulighed end artikelmanuskriptets ordknappe stil for at give en nuanceret fremstilling af baggrund, relevant litteratur, metodeovervejelser, resultater og diskussion. Rammen udgør afhandlingens hoveddel, mens øvrige dele er bilag.

Hvis to studerende udarbejder en afhandling sammen, er begge ansvarlige for den samlede afhandling. Masterafhandlingen skal indeholde et instruktivt resumé på både dansk og engelsk, dette indgår i den samlede bedømmelse.
Det mundtlige forsvar tager udgangspunkt i afhandlingen.

Der gives samlet karakter for afhandling og mundtlig eksamen. Det er en forudsætning for at bestå, at projektet i sig selv er bestået. Projektet tæller dobbelt i forhold til den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • kunne formulere og behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

 • have kendskab til teorier og metoder, der knytter sig til en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling

   

  Færdigheder

 • planlægge og udføre en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet og evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser

Kompetencer

 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i afhandlingen i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 824
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 825