Eksamen i hjerte, kredsløb og lunger

Engelsk titel

Exam in the Heart, the Cardiovascular and Pulmonary Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i hjerte, kredsløb og lunger.

Arbejdsbelastningen for eksamen i hjerte, kredsløb og lunger er registreret under kursus i hjerte, kredsløb og lunger.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Metabolisme plancher, Documenta Biochimica og Documenta Physiologica omdeles.
Adgang til VIRMIK.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes makroskopiske anatomi
 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes mikroskopiske anatomi
 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes embryonale udvikling
 • Redegøre for fostrets respiration og kredsløb, forklare omlægningerne ved fødslen og redegøre for de mest almindelige udviklingsanomalier
 • Redegøre for hjertets elektriske aktivitet og beskrive de mest almindelige rytmeforstyrrelser
 • Redegøre for elektrokardiografi, herunder akser, nomenklatur, intervaller samt for det patologiske EKG i hovedtræk
 • Redegøre for hjertets pumpefunktion, eksitations-kontraktions-kobling, Frank-Starling relationen, perfusion, arbejde og den neurohumorale kontrol af dette
 • Redegøre for pre- og afterload samt beskrive trykudviklingen og trykgradienterne i hjertet
 • Redegøre for arteriesystemets funktion og for arterioletonus, herunder blodtryk og blodtryksregulering, såvel akut som kronisk
 • Redegøre for kapillærernes fysiologi, herunder stoftransporten over kapillærendothelet samt redegøre for vene- og lymfesystemets funktioner
 • Redegøre i hovedtræk for de enkelte organers perfusion
 • Redegøre for akut og kronisk blodtryksregulering, herunder baroreceptorfunktion, betydningen af det sympatiske nervesystem samt i hovedtræk renin-angiotensin systemet og nyrens rolle via reguleringen af natrium og ekstracellulærvolumen
 • Redegøre for kompensatoriske mekanismer ved blødning
 • Redegøre i hovedtræk for kredsløbsreguleringen ved hjerteinsufficiens og chok
 • Redegøre for respirationsgassernes fysiske egenskaber, begreberne ventilation, alveolær ventilation, dødt rum, iltoptagelse, kuldioksidudskillelse og respiratorisk udvekslingskvotient samt beregne disse størrelser ud fra målinger på eksspirationsluft
 • Redegøre for respirationens mekanik og for respirationsarbejdet
 • Redegøre for lungernes perfusion og for diffusionen af respirationsgasser i lunger og væv samt for transporten af ilt og kuldioxid i blodet. Desuden redegøre for lungernes betydning i neutralitetsreguleringen og redegøre kvalitativt og kvantitativt for de vigtigste syre-base forstyrrelser og respirationsorganernes andel i/reaktion herpå.
 • Redegøre for respirationens regulering, herunder respirationens automati, den kemiske og neurale regulering samt adaptation til ændringer i indåndingsluftens sammensætning og tryk
 • Redegøre for væsentlige patofysiologiske forhold, herunder skæv fordeling af perfusion og ventilation, restriktive og obstruktive lungelidelser, lungefunktionsprøver og hypoksi samt redegøre i hovedtræk for kredsløbsreguleringen ved hjerteinsufficiens, shock og blødning.
 • Redegøre kvalitativt og kvantitativt (direkte og indirekte kalorimetri) for energiomsætningen, dens måling og dens regulering under forskellige forhold samt bestemmelse af den basale energiomsætningshastighed
 • Redegøre kvalitativt og kvantitativt for tilpasningen af ventilation og kredsløb til muskelarbejde (inklusive iltgæld)
 • Redegøre for de særlige energiskifteforhold, der gælder for arbejdende muskulatur.
 • Redegøre for temperaturreguleringen
 • Redegøre for organismens varmeproduktion og varmetab
 • Redegøre for varmetransporten fra kernen til skallen
 • Redegøre for reguleringen af varmebalancen
 • Redegøre for feber samt organismens reaktioner på hypo- og hypertermi.

   

Færdigheder

 • Genkende og benævne hjertets makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne lungernes makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne luftvejenes makroskopiske og mikroskopiske strukturer.
 • Bestemme konditallet (VO2-max) direkte og indirekte
 • Bestemme O2-gælden efter arbejde
 • Beskrive bestemmelse af ”arterielle” PO2, PCO2 og pH-værdier under muskelarbejde
 • Demonstrere respiratorisk acidose og alkalose samt metabolisk acidose på forsøgspersonen
 • Illustrere begrebet ”respiratorisk steady state”
 • Illustrere sammenhængen mellem ventilation, alveolær ventilation, skadeligt rum, respirationsfrekvens, alveolære O2- og CO2-fraktioner og -tensioner, O2-optagelse, CO2-afgivelse og puls.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 4