Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: hæmatologi (udbydes ikke i foråret 2021)

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til specialet intern medicin: hæmatologi. Kurset skal give den studerende viden om ætiologi, diagnostik (patologi, specifik molekylærbiologi og klinik) og behandling for de hyppigste benigne og maligne hæmatologiske sygdomme. Kurset skal desuden give den studerende viden om diagnostik og behandling af de hyppigste komplikationer til medicinsk cancer behandling, og der trænes i kommunikation med den alvorligt syge patient. Efter endt kursus opnår den studerende enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en lægelig introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal under kurset opnå et godt kendskab til specialet både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til de aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner specialets udvikling, så som vigtigheden af protokolleret og biologisk targeteret behandling. Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder, den studerende har opnået på de tidligere kliniske kurser og især i de kliniske kurser i intern medicin og det teoretiske tema F kursus (Hæmatologi-Onkologi). Kurset skal, ud over kendskabet til det specifikke speciale, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med heraf følgende øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and exam in Internal Medicine: Hematology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område: Redegøre for diagnostik og behandling af de almindeligste benigne hæmatologiske sygdomme, herunder bl.a. mangelsygdomme (jern, folat, B12), og hæmostase samt maligne hæmatologiske sygdomme som akut og kronisk leukæmi, myelodysplastisk syndrom, lymfom og myelomatose.
 • Desuden redegøre for diagnostik og behandling af de hyppigste komplikationer så som infektion, sepsis, blødning, tumorlysesyndrom, hypercalcæmi og  tværsnit.
 • Viden on de væsentlige  molekylære mekanismer der fører til hæmatologisk cancer og opnå basal forståelse af grundprincipperne i translationel  hæmatologisk cancer forskning

 

Færdigheder

 • Mestre en patientkontakt/konsultation ved indlæggelse (både ved akut og elektiv indlæggelse), ambulatoriekonsultation og stuegang.
 • Mestre kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder tolkning af biokemiske prøvesvar inklusive. differentialtælling, patologisvar, kromosomanalyse, flowcytometri og billeddiagnostik.
 • Varetage god kommunikation med patienter og pårørende, kolleger og andre personalegrupper.
 • Samarbejde med kolleger og andre personalegrupper.
 • Agere professionelt.
 • Fremlægge og diskutere en patient til konference.
 • Fremlægge og diskutere en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og andet sundhedspersonale.
 • Gennemføre stuegang på udvalgte patienter under supervision.Deltage i vagtarbejde under supervision

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Praktisk mundtlig prøve, 1 time. Der gives 24 timers forberedelse til eksamen.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • Sammenfatte udredningsplan og diagnostik af de almindeligste hæmatologiske sygdomme,  incl. tolkning af blodprøvesvar, patologisvar, flowcytometri,  kromosmanalyser,  hyppige genetiske manifestationer samt billeddiagnostik.
  • Diagnosticere og lave behandlingsplan for de hyppigste sygdomsmanifestationer, incl. udrede, prioritere og foreslå behandling af  akutte hæmatologisk tilstande
  • Beskrive behandling incl. hovedprincipperne for kemoterapeutisk og targeteret hæmatologisk cancer behandling,  herunder nævne de hyppigst anvendte regimer.
  • Beskrive de hyppigst forekommende bivirkninger behandlingen
  • Beskrive udredning og behandling af de hyppigste komplikationer til kemoterapeutisk behandling
  • Beskrive profylakse af de almindeligste komplikationer  herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
  • Redegøre for diagnostik, udredning og behandling af almindelige koagulationsproblematikker: DVT, lungeemboli og  DIC
  • Beskrive overordnet hvad dyremodeller kan anvendes til.
    

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af vagthavende læge
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet. Alle de ovennævnte samt på basalt niveau diagnosticere og lægge en behandlingsplan for patienten, incl diagnose og  behandling af primær sygdom( kemoterapi), tumorlyse , transfusioner, antibiotika valg, planlægge udskrivelse, epikrise skrivning.   
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.For eksempel anlæggelse af drop, subkutane injektioner,  bloddyrkning,  EKG, venesectio, kende principperne for lumbalpunktur og knoglemarvsundersøgelse.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361