Kursus og eksamen i klinisk farmakologi og terapi

Kursusindhold

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces. Der undervises i følgende emner:

 • Rationel anvendelse af lægemidler (rationel farmakoterapi)
 • Receptskrivning og anvendelse af fmk (fmk-online)
 • Lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler, herunder ordinationsret
 • Organisering af lægemiddelområdet, lægemiddelkomitesystemet inkl. opgørelsen af lægemiddelforbrug, de nationale retningslinier, KRIS og RADS
 • Identifikation af risikogrupper og ordination til risikogrupper
 • Utilsigtede hændelser med lægemidler, fejl, mangler og compliance
 • Lægemiddelforgiftninger, illegale lægemidler og dopingmidler
 • Lægemiddelbivirkninger og systemer til erkendelse af bivirkninger
 • Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • Kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer: forbrug, evidens for effekt, interaktioner og bivirkninger
 • Regler for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed
 • Ordination af medicin ved almindeligt forekommende kroniske sygdomme, udvalgte akutte tilstande og problemer ved behandling af almindelige infektiøse tilstande.
Engelsk titel

Course in Clinical Pharmacology and Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Forelæsninger og case-baseret holdundervisning

Kurset er ikke obligatorisk, men det vil blive evalueret ved eksamen i klinisk farmakologi og terapi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen består af en multipel choice test og kortsvarsopgaver.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at tilgå pro.medicin.dk under eksamen.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for, hvorledes utilsigtede hændelser ved lægemiddelordinationer kan undgås.
 • Redegøre for interaktion mellem de hyppigst benyttede kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer og den lægeligt ordinerede medicin
 • Redegøre for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed
 • Redegøre for særlige terapeutiske overvejelser ved ordinationer til risikogrupper
 • Redegøre for ordination og seponering ved polyfarmaci
 • Redegøre for særlige terapeutiske overvejelser ved ordinationer til børn og voksne.
   

Færdigheder

 • Kende til lovgivning om lægemiddelordination
 • Kunne skrive ekspederbare recepter og anvende fmk-online
 • Kende til terapeutisk lægemiddelmonitorering, utilsigtede hændelser og rationel farmakoterapi
 • Anvende terapeutisk lægemiddelmonitorering
 • På baggrund af en diagnose og tilhørende sygehistorie samt kliniske og parakliniske data kunne ordinere medicin ved almindeligt forekommende kroniske og akutte sygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Total
 • 68