Social udsathed: Sociologisk forskning i sundhedsrelaterede problemstillinger blandt socialt udsatte grupper i Danmark

Kursusindhold

I den danske velfærdsstat tilbyder det offentligt støttede sundhedssystem indsatser til en lang række sociale problemer, som befinder sig i et overlap mellem det sociale og det sundhedsmæssige område. Ofte bliver forskning om sociale og sundhedsrelaterede problemstillinger lagt til grund for politikudviklingen, og social- og sundhedsforskningen i Danmark såvel som internationalt viser, at der er en sammenhæng mellem socio-økonomiske forhold og sundhed, at forskellige sociale dimensioner af udsathed har såvel individuelt som samfundsmæssigt skadelige konsekvenser, og at fagprofessionelle ofte er udfordret af udsatte borgeres meget differentierede problemer og behov i bestræbelser på at yde en effektiv behandling.

På denne baggrund vil kurset tage afsæt i de sociale områder hjemløshed, stofmisbrug, psykiske handicap og udsatte børn og gennemgå relevante teoretiske positioner og videnskabelige perspektiver for socialforskning i sundhedsrelaterede problemstillinger inden for disse fire områder. Kurset vil ligeledes give en indføring i områdernes forskningsmæssige viden med særligt fokus på danske forhold, men også med perspektiveringer til internationale forhold. Endeligt vil kurset lægge op til problematiseringer af aktuelle, sociale omstændigheder for særligt udsatte. Kurset bygger på en antagelse om, at socialfaglige perspektiver kan styrke forståelsen for komplekse problemer i et overlap mellem det sociale og det sundhedsmæssige. Studerende vil således med baggrund i den gennemgåede teori og empiri få mulighed for at arbejde med at udforme og analysere relevante folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Social exclusion: Sociological research in health-related problems amongst socially excluded groups in Denmark

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhedsfaglig kandidat - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for centrale begreber af relevans for socialforskning i sundhedsrelaterede problemstillinger;
 • tilegne sig sociologisk funderet og sundhedsrelevant indsigt i centrale problemstillinger blandt udsatte borgere;
 • reflektere over samspillet mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder, herunder politiske problemstillinger.


Færdigheder:

 • udarbejde folkesundhedsvidenskabeligt relevante problematiseringer af sociale forhold (f.eks. på hjemløse- eller misbrugsområdet);
 • udvælge relevant pensumlitteratur i udarbejdelsen af en folkesundhedsvidenskabelig relevant problemformulering og herved selvstændigt afgrænse et problemfelt inden for temaet om social udsathed;
 • skitsere en realistisk analyse af en selvvalgt problemstilling inden for social udsathed;
 • forholde sig kritisk til eksisterende praksis på udsatte-området samt til relevante nøglebegreber inden for området;
 • disponere, strukturere og syntetisere faglig viden til brug for relevante undersøgelser på udsatte-området.


Kompetencer:

 • selvstændigt og med teoretisk belæg og empirisk viden forholde sig til udviklingen inden for forskellige former for social udsathed og de sundhedsmæssige konsekvenser af social udsathed;
 • kritisk reflektere og oparbejde vidensmæssig baggrund af relevans for professionelt, tværgående projektsamarbejde i overlap mellem sundhed og samfund på udsatte-området.

Forelæsninger, studenteroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner samt evt. ekskursioner.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusopgave
OPgaven skrives parallelt med og/eller efter kurset. Kan skrives individuelt (15 normalsider (15 x 2400 tegn med ml.rum)) eller i gruppe på op til tre studerende (2 studerende: 24 normalsider; 3 studerende: 30 normalsider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere socialfaglig indsigt i sundheds- og samfundsvidenskabelige problemstillinger på udsatte-området;
 • redegøre for centrale begreber af relevans for forskning i social udsathed i overensstemmelse med en udarbejdet problemformulering;
 • reflektere over specifikt samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemstillinger for socialt udsatte borgere.

 

Færdigheder:

 • skitsere en undersøgelse af en selvvalgt problemformulering på udsatte-området;
 • udvælge relevant pensumlitteratur og eventuelt supplerende litteratur i udarbejdelsen af en kursusopgave og herved udvise en selvstændig afgrænsning og analyse af et problemfelt inden for udsatte-området;
 • kritisk anvende og diskutere relevante begreber inden for udsatte-området;
 • disponere, strukturere og syntetisere faglig viden om social udsathed i en velformuleret skriftlig akademisk fremstilling.

 

Kompetencer:

 • selvstændigt behandle samt velbegrundet og kritisk forholde sig til teori og empiri vedrørende social udsathed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Eksamen
 • 160
 • Total
 • 275