Intervention og evaluering; introduktion til metode og teori

Kursusindhold

Undervisningen vil præsentere forskellige planlægningstrin i udviklingen af interventioner med folkesundhedsrelevante mål. Kurset vil især have fokus på den komplekse intervention, og i løbet af kurset vil de forskellige trin i udviklingen og evalueringen af interventioner bliver gennemgået. Dette omfatter A) behovsanalyse, udvikling af programteori og implementering, og B) proces - og implementeringsevaluering samt effektevaluering. Kurset vil tillige give de studerende indsigt i de metoder og teorier, der knytter sig til de forskellige evalueringsformer, herunder den realistiske evaluering.
Kurset vil blive bygget op omkring en række forelæsninger med både interne og eksterne undervisere og med efterfølgende diskussion, øvelser og studenterfremlæggelse. Ved kursusstart vælger de studerende i grupper, hvilket folkesundhedsrelevant indsatsområde, der vil arbejde med gennem kurset.

Engelsk titel

Intervention and evaluation; Introduction to methods and theory

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:

 • kunne redegøre for de forskellige stadier i en interventionsudvikling, herunder kunne redegøre for den komplekse interventions karakteristika
 • kunne redegøre for formålet med de forskellige evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter 
 • kunne reflektere over forskellige interventions - og evalueringsdesigns


Have opnået følgende færdigheder:

 • kunne udvælge og opstille relevante interventionsformer og evalueringsdesigns i forhold til givne interventionsformer, herunder den komplekse intervention
 • kunne begrunde og vurdere de valgte designs
 • kunne diskutere alternative evalueringsformer


Have opnået følgende kompetencer:

 • kritisk kunne vurdere såvel interventionsformer som tilhørende evalueringsdesigns af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en kompleks intervention med relevant evaluering

Forelæsninger, holdundervisning med studenteraktivitet

Information om eventuel lærebog meldes ud før semesterstart. Derudover læses supplerende videnskabelige artikler og rapporter, der enten vil blive lagt i Absalon eller uddeles.

Kurset forudsætter kendskab til både kvantitative og kvalitative metoder svarende til 7,5 ECTS.

Studerende på kandidatuddannelsen i Global Health og kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik kan deltage i kurset under forudsætning af erhvervet kendskab til kvantitative og kvalitative metoder svarende til 7,5 ECTS. Kurset kan også følges af MPH studerende, der har bestået samtlige fællesmoduler.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Kursusopgave, der afleveres 8 dage efter kursusafslutning.
Kursusopgaven beskrives i Absalon ved kursets begyndelse. Kursusopgaven afleveres i Digital Eksamen ved kursets afslutning.
Kursusopgaven besvares individuelt eller i grupper på maksimalt fire studerende.
Besvarelsen omfatter 10 normalsider (2400 anslag inkl.mellemrum) for én studerende; 16 sider for grupper med to studerende, 20 sider for grupper med tre studerende og 24 sider for grupper med 4 studerende.
Omfanget er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, tabeller, figurer og referenceliste men inklusiv fod-eller slutnoter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Demonstrere viden ved at kunne redegøre for formålet med forskellige interventions – og evalueringstyper og de tilhørende teoretiske udgangspunkter samt kunne reflektere over forskellige interventions- og evalueringsdesigns

Demonstrere færdigheder ved at udvælge og opstille relevante interventions – og evalueringsdesigns, ved at begrunde og vurdere de valgte designs, og ved at diskutere alternative interventions- og evalueringsformer

Demonstrere kompetencer ved at kunne vurdere såvel interventionsformer for folkesundhedsrelevante mål - og evalueringer af folkesundhedsrelevante indsatser samt selv kunne designe og beskrive gennemførelsen af en intervention med relevant evaluering

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • Eksamen
 • 185
 • Total
 • 275