Sundhedssociologi, folkesundhedsvidenskab (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Målet med kurset er primært at udbygge den studerendes sociologiske kompetencer med sundhedssociologiske begreber og teorier og dermed give et bedre grundlag for at kunne analysere de strukturer, aktører og processer i samfundet, der former befolkningens sundhed og handlemuligheder i forhold hertil. Efter kursets afslutning skal de studerende endvidere have tilegnet sig indsigt i, hvorledes sundhedssociologiske teorier kan indgå i udviklingen af indsatser inden for forebyggelse og rehabilitering.

Engelsk titel

Sociology of Health and Illness, Public Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:

 • kunne redegøre for og sammenligne centrale teorier og begreber inden for sundhedssociologien;
 • kunne reflektere over samspillet mellem faktorer på individuelt og kontekstuelt niveau i forhold til givne helbredsrelaterede udfald.


Have opnået følgende færdigheder:

 • kunne udvælge og anvende relevante sundhedssociologiske teorier og begreber i forhold til en analyse af aktører og processer inden for et givent område;
 • kunne begrunde og vurderer de valgte teorier i analysen af aktører og processer inden for et givent område;
 • demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i besvarelsen af en sundhedssociologisk problemstilling
 • skriftligt kunne formidle indsigt i en sundhedssociologisk problemstilling og løsningen heraf.


Have opnået følgende kompetencer:

 • kunne demonstrere, hvorledes de sundhedssociologiske teorier og begreber kan overføres til udviklingen af relevante indsatser inden for forebyggelse og/eller rehabilitering.

Forelæsninger og holdundervisning

Kursusattest i Sociologi SFOA09006U

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

I forbindelse med kurset fremlægger de studerende i grupper et feltarbejde, og der gives mundtlig feedback på denne fremlæggelse.

Der tilbydes - så vidt muligt - mundtlig, individuel feedback på eksamensbesvarelsen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Demonstrere følgende viden ved at:

 • redegøre for og sammenligne centrale teorier og begreber indenfor sundhedssociologien;
 • reflektere over samspillet mellem faktorer på individuelt og kontekstuelt niveau i forhold til givne helbredsrelaterede udfald.


Demonstrere følgende færdigheder ved at:

 • udvælge og anvende relevante sundhedssociologiske teorier ogbegreber i forhold til en analyse af aktører og processer inden foret givent område;
 • begrunde og vurderer de valgte teorier i analysen af aktørerog processer inden for et givent område;
 • vise overblik over pensum og evne til at udvælge relevant pensumlitteratur i besvarelsen af en sundhedssociologisk problemstilling
 • skriftligt at formidle indsigt i en sundhedssociologisk problemstilling og løsningen heraf.
   

Demonstrere følgende kompetencer ved at:

 • kunne overføre de sundhedssociologiske teorier og begreber til udviklingen af relevante indsatser inden for forebyggelse og/eller rehabilitering.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 17
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Feltarbejde
 • 12
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 138