Social medicin og rehabilitering (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til og gennemgang af centrale områder inden for socialmedicin og rehabilitering med særligt fokus på udsatte grupper. Med afsæt i de socialmedicinske problemstillinger rummer faget introduktion til udvalgte teorier og begreber inden for sundhedssociologi og organisationsteori, der kan bidrage til analyse og forståelse af interaktionen mellem målgruppen, de involverede professioner og forvaltninger.

Engelsk titel

Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Have opnået følgende viden:

 • Kunne redegøre for rehabiliteringsbegrebet og funktionsevnevurdering;
 • kunne redegøre for definitioner af og karakteristika for social udsathed, marginalisering, og misbrug;
 • kunne redegøre for sociale årsager til og følger af kronisk sygdom, belastning og funktionsevnetab;
 • med udgangspunkt i udvalgte teorier og begreber inden for sundhedssociologi og organisationsteori kunne reflektere over professioners og institutioners roller, samspil og interaktion med klienter og patienter i håndteringen af socialmedicinske problemstillinger.

 

Have opnået følgende færdigheder:

 • kunne udvælge og anvende relevante begreber inden for rehabilitering og funktionsevnevurdering i forhold til en analyse af givne rehabiliteringsindsatser;
 • kunne udvælge og anvende væsentlige sundhedssociologiske og organisationsteoretiske begreber i analysen af klienters og patienters møde med social- og sundhedsvæsenet;
 • demonstrere overblik over – og anvende begreber, definitioner og teorier i analysen af problemstillinger, der involverer social udsathed, marginalisering, afvigelser, misbrug og kronisk sygdom og funktionsevnetab.

 

Have opnået følgende kompetencer:

 • kunne demonstrere, hvorledes teorier og begreber inden for sundhedssociologi, organisationsteori og rehabilitering kan overføres til udviklingen af relevante indsatser over for udsatte grupper.

Forelæsninger og holdundervisning

Bogkapitler og artikler via Absalon

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Midt i kurset gennemfører de studerende i grupper en fremlæggelse med fokus på udvalgte temaer fra kursets første 5 moduler. Der gives mundtlig feedback på denne fremlæggelse.

Efter afsluttet eksamen tilbydes kort, individuel feedback på eksamensbesvarelsen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
48 timers skriftlig hjemmeopgave - case med spørgsmål.
Omfang: 20.000 tegn, inkl. mellemrum - 5-8 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Demonstrere følgende viden ved at:

 • kunne redegøre for rehabiliteringsbegrebet og funktionsevnevurdering;
 • kunne redegøre for definitioner af og karakteristika for social udsathed, marginalisering og misbrug;
 • kunne redegøre for sociale årsager til og følger af kronisk sygdom, belastning og funktionsevnetab;
 • med udgangspunkt i udvalgte teorier og begreber inden for sundhedssociologi og organisationsteori kunne reflektere over professioners og institutioners roller, samspil og interaktion med klienter og patienter i håndteringen af socialmedicinske problemstillinger.
   

Demonstrere følgende færdigheder ved at:

 • kunne udvælge og anvende relevante begreber inden for rehabilitering og funktionsevnevurdering i forhold til en analyse af givne rehabiliteringsindsatser;
 • kunne udvælge og anvende væsentlige sundhedssociologiske og organisationsteoretiske begreber i analysen af klienters og patienters møde med social- og sundhedsvæsenet;
 • vise overblik over – og anvende begreber, definitioner og teorier i analysen af problemstillinger, der involverer social udsathed, marginalisering, afvigelser, misbrug og kronisk sygdom og funktionsevnetab.
   

Demonstrere følgende kompetencer ved at:

 • kunne beskrive, hvorledes teorier og begreber inden for sundhedssociologi, organisationsteori og rehabilitering kan overføres til udviklingen af relevante indsatser over for udsatte grupper.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 69
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 138