Organisationsanalyse (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse med gennemgang af udvalgte klassiske og nyere teorier og begreber i organisationsteorien og andre relevante fagområder med relevans for analyse af organisatorisk praksis i sundhedsvæsenet.

Engelsk titel

Organisation Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til organisationsanalyse og ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for stærke og svage sider ved forskellige teoretiske retninger eller begrebsanvendelser i forhold til givne problemstillinger.

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon

En del forberedelse til holdundervisningen er påkrævet. Det tilrådes at begynde læsning af kernetekster før kurset går i gang, for at undgå at være bagud med læsningen allerede ved kursusbegyndelse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives mundtlig individuel feedback fra underviser og de andre studerende efter afholdelse af oplæg i løbet af kurset.

Efter endt eksamen gives kollektiv skriftlig feedback på eksamen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
48-timers skriftlig opgave:
Omfang: 5 normalsider
Mindst 5 referencer fra pensum
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for argumenter og grundantagelser i udvalge tekster;
 • redegøre for relevante forskelle på eksemsteksternes tilgange til organisationsanalyse.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for stærke og svage sider i udvalgte tekster.

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres,
 • forholde sig refleksivt til indsigterne fra konkrete organisationsstudier.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 138