Samfundsfarmaci - metode og formidling

Kursusindhold

Formålet med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet. Dette indfries ved at gøre studerende i stand til at udføre og fortolke undersøgelser på såvel individ- som gruppeplan, hvad angår brug af lægemidler i samfundet. Herigennem opnår studerende dybere forståelse for problematikker indenfor feltet (herunder baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstillinger).

Kurset fokuserer på lægemiddelforbrugsundersøgelser, herunder at kunne opgøre og forklare identificerede tendenser i udvikling i brug af lægemidler i befolkningen. Der undervises endvidere i spørgeskema- og interviewmetodik (på baggrund af undervisnng i Videnskabsteori og Samfundsfarmaci) med henblik på, at de studerende selv skal udføre en selvstændig undersøgelse af problemstillinger angående brug af lægemidler i samfundet. Der arbejdes med et specifikt patientperspektiv i undersøgelsen. Undervisningen her indbefatter god brug af samfundsfarmaceutiske metoder inklusiv dataindsamling, sampling, analyse samt afrapportering af resultater (videnskabelig formidling). Der arbejdes indenfor tre centrale temaer i løbet af kurset:

- God metodebrug

- Lægemiddelforbrug

- Videnskabelig formidling

Engelsk titel

Social Pharmacy - Method and Dissemination

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske opbygningen af lægemiddelforbrugsdatabasen Medstat
 • redegøre for faktorer af betydning for udvikling i lægemiddelforbrug på samfundsplan
 • beskrive væsentlige aspekter omkring udførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser
 • referere normer for formidling af videnskabelig litteratur

 

Færdigheder

 • identificere væsentlige samfundsfarmaceutiske problematikker
 • udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret) gennem brug af IT som værktøj
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i undersøgelser indenfor brug af lægemidler på individplan
 • udarbejde simple statistiske analyser (kompetencer opnået gennem Videnskabsteori og samfundsfarmaci samt tidligere kurser) af patienters anvendelse af lægemidler på individniveau ved at anvende IT som værktøj
 • opsætte en videnskabelig artikel mht. passende inddeling af specifikke afsnit samt hensigtsmæssig sammenhæng mellem disse

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • udføre valide undersøgelser på individniveau omkring patienters brug af lægemidler
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil, på baggrund af viden opnået gennem egen udførte undersøgelse

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger til de 3 beskrevne centrale temaer for kurset, klassetimer hvor de studerende i grupper af 5-6 arbejder mere indgående med emnet samt slutteligt afleverer en opgave. Der modtages konstruktivt feed-back fra en vejleder på opgaverne, der også godkender opgaverne. De tre afleveringsopgaver i løbet af kurset hænger sammen. Gruppen bestemmer selv hvilken sygdomsgruppe samt overordnet samfundsfarmaceutisk tema, som de tre opgaver skal omhandle. Opgave 1 og 2 betragtes som baggrunds- samt metodeafsnit til opgave 3, der har form af en videnskabelig artikel. Her afrapporteres resultaterne fra den kombinerede spørgeskema- og interviewundersøgelse, som de studerende har udført i løbet af kurset. De studerende skal bidrage ligeligt til opgaverne og redegør for dette gennem en detaljeret og underskrevet logbog, der afleveres med opgaven.

Seneste udgave af Forskning om og med mennesker. Launsø, Olsen, Rieper. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Herudover supplerende tekster, artikler mv. gennem kursushjemmesiden. 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Udarbejdelse og godkendelse af opgave 1 og 2 er en forudsætning for at opnå kursusattest.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 

Viden

 • beherske opbygningen af lægemiddelforbrugsdatabasen Medstat
 • redegøre for faktorer af betydning for udvikling i lægemiddelforbrug på samfundsplan
 • beskrive væsentlige aspekter omkring udførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser
 • referere normer for formidling af videnskabelig litteratur

 

Færdigheder

 • identificere væsentlige samfundsfarmaceutiske problematikker
 • udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret) gennem brug af IT som værktøj
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i undersøgelser indenfor brug af lægemidler på individplan

 

Kompetencer

 • udføre lægemiddelforbrugsanalyser
 • formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
Ved eksamen får de studerende udleveret et halvfærdigt manuskript til en videnskabelig artikel, de skal færdiggøre. De studerende får 48 timer inden selve eksamen på Absalon udleveret læse-materiale af relevans for færdiggørelsen af eksamensartiklen. Ved eksamen skal den studerende færdiggøre den videnskabelige artikel og svare på forskellige spørgsmål, der relaterer sig til centrale problemstillinger indenfor brug af lægemidler i samfundet, god teori- og metodeforståelse, lægemiddelforbrug og faktorer, der indvirker herpå samt videnskabelig formidling. Som i opgaverne i løbet af semestret er spørgsmål typisk relateret til patientperspektivet på lægemidler. Omfanget af artiklen er specificeret og skal overholdes.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Der er adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej:

 • Mathtype
 • Maple - formel program
 • Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)
 • USB tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Færdigheder

 • identificere væsentligt samfundsfarmaceutiske problematikker
 • strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel) gennem brug af IT som værktøj
 • applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af lægemiddelforbrugsudvikling på gruppeniveau
 • begrunde valg af teori, metode, samplings- samt analysestrategi i undersøgelser indenfor optimal brug af lægemidler på individplan
 • kunne udføre del-opgaver omkring brug af teori, metode, sampling og analyse 
 • opsætte en videnskabelig artikel mht. struktur af de specifikke afsnit samt hensigtsmæssig sammenhæng mellem disse

 

Kompetencer

 • struktur: formidle resultater fra egen undersøgelse i henhold til typiske krav for videnskabelig litteratur 
 • indhold: diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Projektarbejde
 • 129
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 22
 • Total
 • 206