Mikrobiologi

Kursusindhold

Kurset vil give de studerende kendskab til prokaryote og eukaryote mikroorganismers opbygning og cellestrukturer, og til de vigtigste mikrobielle stofskifteprocesser. Kurset giver endvidere en indføring i mikrobiel evolution og diversitet, samt principperne bag taksonomisk inddeling af mikroorganismer. Kurset præsenterer mikroorganismers vækst- og overlevelsesstrategier, og giver en forståelse af, hvordan mikroorganismers vækst kan hæmmes med fysiske og kemiske metoder. Antibiotiske stoffers virkningsmekanismer bliver gennemgået og relateret til de faktorer, der fører til udvikling af resistens. Betydningen af mobile DNA elementer samt bakteriofager, og de mekanismer, der ligger til grund for deres spredning blandt mikroorganismer, vil blive gennemgået. Endelig gennemgås udvalgte bakterie og svampegruppers karakteristika, samt deres betydning i naturlige eller menneskeskabte systemer.


Under øvelsesdelen indøves følgende:
- sterile arbejdsmetoder;
- mikroskopering af bakterier og svampe til karakterisering af morfologi og cellestrukturer;
- isolering, rendyrkning og overordnet klassifikation ved hjælp af klassiske og molekylære metoder;
- undersøgelse af vækst samt kontrol af vækst ved hjælp af antibiotika og desinfektionsmidler;
- påvisning af horisontal overførsel af gener
- påvisning af bakteriofager
- påvisning af ekstracellulær enzymproduktion hos svampe

 

Specielt for studerende på Biologi-Bioteknologi-uddannelsen:
De studerende får en indføring i mikrobiel genomics. Kurset vil desuden give kendskab til udvalgte bioteknologiske anvendelser af bakterier og svampe, samt introducere vigtige interaktioner mellem mikroorganismer og planter eller dyr.

 

Specielt for studerende på Husdyrvidenskabs-uddannelsen:
De studerende får kendskab til tarm-mikrobiomets betydning for omsætningen i fordøjelsessystemet hos drøvtyggere og én-mavede dyr, dets betydning for dyrs sundhed, samt til betydningen af probiotiske bakterier. Ligeledes vil betydningen af mikroorganismer i foder samt i affald fra husdyrproduktionen blive inddraget.

 

Specielt for studerende på Naturressource-uddannelsen:
Under kurset vil de studerende få kendskab til vigtige problemstillinger inden for mikroorganismers funktion i naturlige og menneskeskabte miljøer, ligesom der gives en introduktion til interaktioner mellem mikroorganismer og planter.

Engelsk titel

Microbiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i kemi 
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give de studerende et bredt kendskab til bakteriers og svampes forekomst og aktivitet i naturlige og menneskeskabte miljøer, samt i fordøjelsessystemet hos udvalgte dyregrupper. Ved hjælp af klassiske og molekylære metoder bliver vigtige grupper af bakterier og svampe karakteriseret med hensyn til vækst og fysiologi. Sameksistens og konkurrence mellem bakterier og svampe beskrives og relateres til deres livsform og stofskifteprocesser. Metoder til kontrol (hæmning) af mikroorganismers vækst ved hjælp af antibiotika og fysiske metoder gennemgås, ligesom deres identifikation og taksonomi bestemmes med molekylære og morfologiske analyser. De studerende introduceres til anvendelse og funktion af mikroorganismer i produktionen af fødevare og i dyreopdræt, samt inden for plantebioteknologi. Endvidere introduceres udvalgte sygdomsfremkaldende bakterier og deres virulensfaktorer. Vigtige principper for betydningen af mikroorganismer i fordøjelsen hos drøvtyggere og én-mavede dyr gennemgås og relateres til dyrenes sundhed, samt til miljøpåvirkninger fra fordøjelsen. Forekomst og anvendelse af bakterier og svampe inden for bioteknologi vurderes i forhold til bioetiske og miljømæssige aspekter. Fordele og ulemper ved mikroorganismer for plantedyrkning, samt for nedbrydning af miljøfremmede stoffer, gennemgås.


Viden

- demonstrere kendskab til forekomst, vækst og fysiologi hos vigtige grupper af bakterier og svampe
- referere basale principper bag isolering, identifikation, vækst og kontrol af mikroorganismer
- beskrive vigtige stofskifteprocesser hos mikroorganismer
- relatere anvendelse af antibiotika og andre hæmmende stoffer til kontrol af mikroorganismers vækst
- have kendskab til principper bag spredning af mikroorganismers gener i miljøet
- vurdere betydningen af mikroorganismer for dyrs fordøjelse


Færdigheder

- formidle viden om bakterier og svampes morfologi og biologi
- analysere sammenhænge mellem stofskifte og forekomst af bakterier og svampe i forskellige miljøer
- vurdere viden om anvendelse af mikroorganismer inden for bioteknologi
- bedømme funktionen af mikroorganismer for forskellige dyregruppers fordøjelse
- analysere betydningen af mikroorganismer for plantedyrkning og stofomsætning i jorden
- vurdere principper om bakteriers betydning for udbredelsen af sygdomme, produktion af antibiotika, samt interaktioner med andre organismer

 

Kompetencer

- vurdere forekomst og betydning af bakterier og svampe i naturlige og menneskeskabte miljøer
- anvende mikrobiologiske teknikker til dyrkning og karakterisering af mikroorganismer
- relatere betydningen af mikroorganismer til dyrs ernæring og sundhed
- bedømme muligheder for bioteknologisk udnyttelse af mikroorganismer
- have viden om mikroorganismers betydning for planteproduktion

Undervisningen omfatter klassiske forelæsninger, gruppearbejde, case-studier og regneopgaver. En del af kurset består af praktisk laboratoriearbejde, da et af kursets mål er at træne de studerende i eksperimentelle metoder inden for mikrobiologi.

Lærebog samt øvelsesvejledning og udleveret materiale

For nærmere detajer, se Absalon.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NPLB17002U Generel mikrobiologi. Du kan altså ikke kan tage NPLB14012U Mikrobiologi, hvis du allerede har bestået NPLB17002U Generel mikrobiologi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NPLB17002U Generel mikrobiologi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NPLB14012U Mikrobiologi. Du har i alt 3 eksamensforsøg.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback gives som skriftlige kommentarer til rapporter og gruppearbejde, samt  i dialogform under det praktiske øvelsesarbejde. Digitale quizzer anvendes til refleksion og repetition af pensum.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen består af en individuel bedømmelse i form af en skriftlig eksamen, som omfatter en 1 times multiple-choice test 1/3 (uden hjælpemidler) samt en 2 timers skriftlig eksamen 2/3 (essay) med alle hjælpemidler.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Multiple-choice test: Uden hjælpemidler.

2 timers skriftlig eksamen (essay): Alle hjælpemidler tilladt.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
1 intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 63
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 84
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206