Idræt, børn og unge i et pædagogisk perspektiv

Kursusindhold

Viden om børn og unges læreprocesser og læringsmuligheder i idræt, samt fordybelse i analyser af forskellige idræts- og bevægelsessituationer som basis for læring gennem et mindre kvalitativt forskningsarbejde og studie af nyere læringsteorier. Indføring i teorier om børn og unge og generel pædagogisk teori og specifik teori om kropslig læring.  Kendskab til projekter om børn og unges deltagelse i idræt ud fra en pædagogisk synsvinkel. Fremlæggelse af uddrag af empirisk materiale til fælles analyse og diskussion af problemfelter og anvendelse af teori.

Engelsk titel

Movement, Children and Young People in an Educational Perspective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

 • Indsigt i og viden om børn og unges deltagelse i idræt ud fra en pædagogisk synsvinkel.
 • Kendskab til børn og unge som kategorier og til nyere læringsteorier af relevans for idrætsfeltet.
 • Indsigt i etiske forskningsproblematikker og forståelse for egen rolle i forbindelse med feltarbejde med børn eller unge.
   

 Færdigheder

 • Anvendelse af kvalitative forskningsmetoder til studier af læreprocesser i idræts- og bevægelseskontekster.
 • Gennem empirisk arbejde at kunne identificere og kritisk analysere børn og/eller unges engagement, deltagelse, meningsskabelse, læreprocesser og læringsmuligheder i selvvalgte idrætslige kontekster.
 • At kunne kombinere viden og empiriske data og formidle i en akademisk form.
   

 Kompetencer

 • Anvendelse af metodologisk og forskningsetisk viden og færdigheder i forbindelse med indsamling af empiri og kvalitative analyser i et feltarbejde.
 • Bearbejdelse af valgte problemstillinger fra egne empiriske data og kunne relatere disse til diskussioner om børn, unge, idræt og læring generelt i samfundet.
 • At kunne anvende teorier om børn, unge og kropslig læring i forbindelse med en kvalitativ analyse af empiriske data fra et specifikt idrætsfelt med børn eller unge som deltagere.

Forelæsninger, holdundervisning, gruppeopgaver, feltarbejde, studenterfremlæggelser og plenumdiskussioner.

Oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback i forbindelse med fremlæggelse af analyser af empiri fra feltarbejde samt mundtlig feedback fra underviser i planlægnings-, analyse- og skriveprocesser. De studerende får også mundtlig feedback på oplæg de laver i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling. Max 15 sider, inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskirvelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206