ÆNDRET: Idræt og bevægelse med udvalgte målgrupper

Kursusindhold

Kurset sigter imod, at den studerende udvikler indsigt i hvordan man kan udarbejde og afvikle meningsfulde trænings- og læringsforløb i specifikke idrætsdiscipliner for udvalgte målgrupper. Den studerende skal få erfaring med praktisk pædagogisk formidlingskompetence i relation til udvalgte målgrupper, udvikle tekniske og taktiske egenfærdigheder i relevante idrætsdiscipliner og bevægelsesformer samt opnå teoretisk indsigt indenfor de valgte specialiseringer. Derudover introduceres de til professionspersonlig ledelseskompetence.

Kurset er strukturet således, at der er et længere idrætspraksis undervisningsforløb i: ”Tilpasset idræt og bevægelse”, og et kort undervisningsforløb i ”Leg, kamp og dans”

Tilpasset idræt og bevægelse
Der er mange grupper med særskilte behov for idrætsudøvelse. Tilpasset Idræt og Bevægelse betyder i denne sammenhæng, at justere, modificere eller organisere opgaver og aktiviteter, så de møder den enkeltes behov og fører til det ønskede resultat. Der arbejdes bl.a med elementer fra klassiske boldspil (f.eks fodbold, basketball, volleyball) og andre aktiviteter, der har sin styrke ved at kunne favne udvalgte målgrupper. Målet med aktiviteterne er selv-aktualisering for den enkelte, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger, man har. Her tænkes i forhold til fitness, generelle bevægelsesfærdigheder og særlige idrætslige færdigheder. Grupperne, der perspektiveres til er for eksempel patientgrupper og fysisk handikappede. De studerende skal bl.a. observere og foretage et praktikbesøg hos mennesker med udviklingshandicap. Målsætningen med modulet er, at give de studerende redskaber og indsigt, så de selv på sigt kan planlægge og udføre tilpasset idræt og bevægelse i de pågældende miljøer, samt koble det til teoretisk fagstof.

Leg, dans og kamp - som udviklende potentiale
Leg, dans og kamp kan anvendes til at støtte identitets- og udviklingsprocesser hos både velfungerende og sårbare børn og til at skabe fællesskab og og tilknytningsprocesser i familier. Leg, dans og kamp fokuserer nemlig på glædesfyldte og udfordrende bevægelsesaktiviteter, som kan udøves på tværs af alder, kulturbaggrund og niveau. De studerende introduceres til bevægelsesaktiviteter og teoretiske begreber i relation til leg, dans og bevægelsespsykologi. Dernæst arbejder de med microteaching igennem en casebaseret undervisningsopgave. Her er formålet at de studerende på sigt kan udvikle deres professionspersonlige ledelseskompetence i samklang med praksiskundskaber og pædagogisk refleksivitet.

Engelsk titel

CHANGEd: Sport and Exercise for Specific Target Groups

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

FÆRDIGHEDER:

 • Den studerende skal udvikle specifikke idrætspraksisfærdigheder samt indsigt i formidling som relaterer sig til et bestemt undervisningsmiljø.
   

VIDEN:

 • Kendskab til særlige problemstillinger i forhold til bestemte idrætsspecialiseringer og udførelsen af idrætten i forhold til særlige målgrupper.
 • Opnå indsigt og kunne afvikle en praksis situation med en eksperimenterende tilgang enten i forhold til en specifik idræt eller en særlig målgruppe.

 

KOMPETENCER:

 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble og integrere den teoretiske baggrundsviden med en analytisk indsigt og omsætte denne i praksis.
 • Den studerende skal udvikle pædagogisk indsigt og bevidsthed om professionspersonlig ledelseskompetence i relation til idrætspædagogisk arbejde med udvalgte grupper
 • Den studerende skal kunne anvende aktiviteternes egenteori og relevant fagteoretisk stof i en analyse og perspektivering af aktiviteten og dens kontekst.
 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble idrætspraksis til en teoretisk kontekst og kunne diskutere problemstillinger, som kan opstå ved denne kobling.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, gruppearbejde, praktik og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Færdigheder og kompetencer fra 1. års kurser på bacheloruddannelsen i idræt eller tilsvarende praksis-teoretiske kompetencer

Kurset er reserveret til bachelorstuderende i idræt og fysisk aktivitet.
Kurset er identisk med NIDB11014 Udvalgte målgrupper i idræt - idrætsspecialisering.
Modulet indgår i bachelor-gymnasiefagpakken i idræt, som giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der er endvidere mundtlig feedback fra underviser på udvalgte undervisningsopgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min, inkl. votering
Portfolio
Den studerende udarbejder i løbet af kurset en portfolio, som består af obligatoriske praktisk-teoretiske opgaver med fokus på undervisning og undervisningsreflektioner i relation til udvalgte målgrupper.
Til den mundtlige eksamen udtrækkes et emne fra den studerendes portfolio og den studerende evalueres i denne. Til eksamen diskuteres og perspektiveres til opgaven.
Der gives én karakter på baggrund af præstationen til den mundtlige eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Total
 • 206