De empirisk eksperimentelle videnskaber

Kursusindhold

På dette kursus arbejder du med at omsætte aktuel naturvidenskabelig forskning til eksperimentel/empirisk baseret undervisning i grundskolen.

Vi har specielt fokus på videnskabelige problemstillinger med et samfundsmæssigt relevant indhold.

Du vil gennem vejledning med relevante forskere i didaktik og naturvidenskab tilegne dig ny naturvidenskabelig viden inden for tre forskellige problemstillinger, og du skal medvirke til at designe, udføre og reflektere over undervisning inden for hver problemstilling.

Gennem kurset vil du opleve en stigende grad af autonomi i forhold til din egen læring, og du vil få mulighed for at udbygge dit personlige faglige netværk.

Engelsk titel

The Experimental Empirical Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Kompetencer

Det er målet, at den studerende gennem integration af fagfagligt, fagdidaktisk og undervisningspraktisk indhold opnår:

• STEM-faglig kompetence til empirisk eksperimentelt at undersøge samt perspektivere og formidle en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling.

• STEM-didaktisk kompetence til at kunne gøre undersøgelses-, formidlings- og perspektiveringsdimensionerne i grundskolens kompetenceområder operationelle for undervisning på baggrund af relevant forskning

• Lærerfaglig kompetence til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb der involverer empirisk eksperimentelt arbejde omkring en STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling

Færdigheder

Den studerende skal efter kurset:

• kunne lave en begrundet udvælgelse af en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling.

• kunne designe og udføre specifikke undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers undersøgelses-, kommunikations- og perspektiveringskompetencerne.

• kunne tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde grundskolen.

• kunne anvende fagdidaktisk viden til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med empirisk eksperimentel undervisning.

Viden

Den studerende skal:

• opnå viden om forskningsgenstande for forskningsfronten på STEM-området.

• opnå indsigt i hvordan forskningen på STEM området arbejder empirisk-eksperimentelt.

• kunne navigere i STEM-didaktiske modeller og begreber for empirisk-eksperimentelt arbejde i undervisningen.

• kunne beskrive og reflektere over STEM-didaktiske tilgange til at inddrage autentiske STEM-holdige samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen.

Undervisningen tager form af 7 hele kursusdage og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde under vejledning.

Kursusdagene vil være en blanding af oplæg og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.
Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

Studiegrupper
De studerende er fordelt i regionale studiegrupper som mødes på nærliggende professionshøjskole eller universitet.

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemfører kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil aflevering af eksamensopgave og mundtligt forsvar som udgangspunkt også foregå i de regionale studiegrupper.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, skal aflevere et fælles studieprodukt som eksamensgrundlag.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

På kursusdagene vil der være fokus på mundtlig og kollektiv feedback.

Peerfeedback og skriftlig feedback i forbindelse med løbende arbejde på projekter.

Løbende feedback i forbindelse med vejledning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen
To eller tre studiegrupper eksamineres ad gangen mundtligt. Gruppernes præsentationsportfolio er udgangspunkt for den faglige dialog mellem de studerende, censor og eksaminator, sådan at, prøven former sig som et seminar med oplæg og diskussioner af de studerendes studieprodukter. Præsentationsportfolier er gruppens fælles ansvar, og udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse. Der foretages én samlet bedømmelse af præsentationsportfolio og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2. De studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen individuelt. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 20 minutter ekstra pr. yderligere studerende ud over den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.


Mundtlig individuel eksamen
Den studerende indsender 1 uge før eksamensdatoen et skriftligt præsentationsportfolio på 5 sider til censor og underviser. Underviser forbereder en kort skriftlig feedback målrettet en specifik ting i portfolioen.

Eksamen består af 30 minutters forberedelse til at reagere på feedbacken og 30 minutters eksamination (inkl. votering). Eksaminationen begynder med 10 minutters præsentation af portfolien, hvorefter censor og underviser kan stille spørgsmål. I løbet af eksaminationen skal den studerende adressere den modtagne feedback med henblik på egen fremtidig brug af feedbacken.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 118
 • Praktiske øvelser
 • 118
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 14
 • Total
 • 412