De matematisk modellerende videnskaber

Kursusindhold

Dette kursus giver dig både et teoretisk og praktisk fundament til at anvende matematik som anskuelsesmåde i naturvidenskab og teknologi.

Du vil få konkrete erfaringer med matematisk modellering gennem matematisering af fænomener i naturvidenskab og teknologi.

Du vil desuden få didaktiske redskaber til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb, der involverer matematisk modellering eller modeller omkring en STEM-holdig problemstilling.    

Engelsk titel

The Mathematical Modelling Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Kompetencer

Det er målet, at den studerende gennem integration af fagfagligt, fagdidaktisk og undervisningspraktisk opnår:

 • STEM-faglig kompetence til at undersøge, perspektivere og formidle en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling ved hjælp af matematisk modellering eller matematiske modeller.
 • STEM-didaktisk kompetence til at til at kunne gøre undersøgelses-, modellerings-, formidlings- og perspektiveringsdimensionerne i grundskolens kompetenceområder operationelle for undervisning på baggrund af relevant forskning
 • Lærerfaglig kompetence til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb der involverer matematisk modellering eller matematiske modeller omkring en STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling. 

 

Færdigheder

For at opnå kompetencemålene skal den studerende: 

 • kunne lave en begrundet udvælgelse af en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling.
 • kunne designe og udføre et specifikt undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers modellerings-, kommunikations- og perspektiveringskompetencerne
 • kunne tilrettelægge og organisere arbejde med matematisk modellering eller matematiske modeller
 • kunne anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning om matematisk modellering og matematiske modeller.

 

Viden

For at opnå kompetencemålene skal den studerende:

 • opnå viden om hvordan matematisk modellering i forskningsfronten anvendes til at beskrive, forstå, analysere og forudsige STEM-fænomener.
 • kunne navigere i STEM-didaktiske modeller og begreber for matematisk modellering og matematiske modeller i undervisningen.
 • kunne beskrive og reflektere over STEM-didaktiske tilgange til at inddrage autentiske STEM-holdige samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen.

Undervisningsformen omfatter holdundervisning og projektarbejde på SDU i Odense samt regional gruppevejledning.


De studerende er fordelt i regionale studiegrupper som mødes på nærliggende professionshøjskole eller universitet.

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemfører kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil aflevering af eksamensopgave og mundtligt forsvar som udgangspunkt også foregå i de regionale studiegrupper.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, skal aflevere et fælles studieprodukt som eksamensgrundlag.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen:
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 30 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.


Mundtlig indidviduel eksamen:
Ved prøven fremlægger den/de studerende sin/e projektrapporter.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter pr. studerende

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • Projektarbejde
 • 21
 • Vejledning
 • 16
 • Total
 • 412