Naturvidenskabelig formidling

Kursusindhold

Globale temaer så som klimaforandringer, biodiversitetsændringer og øget digitalisering kalder alle på en ny dagsorden i kommunikation og formidling af naturvidenskab. Uanset om du skal arbejde i et rådgivende ingeniørfirma, i en statslig funktion, som forsker, i en medicinalvirksomhed, som selvstændig konsulent eller som underviser har du brug for at kunne formidle avanceret, tværfagligt naturvidenskabeligt indhold på måder der kan engagere din målgruppe og adressere disse komplekse udfordringer.

 

På dette kursus får du et teoretisk og praktisk fundament til at kunne formidle naturvidenskabelig viden til forskellige målgrupper i en række forskellige formater. Du får konkrete værktøjer til formidle i rollen som fagekspert og til at levere din formidling med gennemslagskraft i dagspressen (bl.a. nyhedsartikler og debat/blogindlæg) i tv-sekvenser, gennem citizen science-tiltag og i gennem science museum-aktiviteter, fx udstillinger. Kernen i kurset er øvelser, hvor du sammen med din gruppe anvender og reflekterer over konkrete formidlingsredskaber og virkemidler. Du lærer teknikker til at håndtere pressehenvendelser, lære din målgruppe at kende, skrive artikler med en skarp pen, og du får udbygget din erfaring med, hvordan netop din faglige historie bliver hørt og forstået.  

 

Kursusforløb: 

 • Hvad ved vi om naturvidenskabelig kommunikation mellem borgere og forskere?  
 • Hvad er effektiv naturvidenskabelig formidling i nyhederne og i debat/blogindlæg?
 • Hvad er den gode pressemeddelelse?
 • Hvordan kan du kommunikere tværfaglige problemstillinger på en effektiv og inkluderende måde?
 • Hvordan kan du bruge tv-mediet til din formidling? 
 • Hvordan kan science museer spille en rolle i at formidle de globale problemer vi står overfor?
 • Hvordan kan citizen science projekter engagere borgere i at forstå naturvidenskab og gøre en forskel?

 

Engelsk titel

Science communication

Målbeskrivelse

Kompetencer: 

Som deltager tilegner du dig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne: 

 • reflektere over udfordringer og muligheder for formidling af avanceret fagstof til lægpersoner.  

 • identificere hvad der er den centrale viden for målgruppen i et naturvidenskabeligt resultat, og hvor ’den gode’ historie ligger i resultatet. 

 • udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer. 

 • skrive præcise, troværdige og fængende pressemeddelelser og debat-/blogindlæg.  

 • skitsere troværdige og fængende formidling igennem museumsopstillinger og tv-sekvenser. 

 • vurdere andres formidling og give konstruktiv feedback. 

Færdigheder: 

Du tilegner dig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at: 

 • formidle naturvidenskab skriftlig og mundtligt til andre faggrupper og den bredere befolkning 

 • reflektere over hvordan formidling kan bruges strategisk  

 • reflektere over og håndtere situationer hvor man er ekspert i pressen 

 • identificere og forholde sig til medievaner og andre kendetegn ved specifikke målgrupper. 

 • analysere og skitsere ekspertindlæg i dagspressen, samt fængende og informative opstillinger og tv-sekvenser 

 

Viden: 

Du tilegner dig gennem kurset og dets indhold viden om: 

 • hvordan man gør naturvidenskabelig formidling nærværende, engagerende og levende. 

 • de særlige kendetegn og udfordringer ved formidlingen af naturvidenskabelig viden. 

 • hvad der kendetegner forskellige målgruppers ønsker og forventninger til formidling. 

 • relevante kommunikationsformer og disses kendetegn. 

 • grundlæggende sproglige og retoriske redskaber. 

 • genstandsbaserede interaktioner med naturvidenskabelige emner. 

Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem workshops, faglige oplæg, gruppearbejde/​​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels museer, science centre etc. En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.

Elektronisk materialesamling.

En bacheloreksamen fra et af de naturvidenskabelige fag.

Det er en fordel, men ikke et krav, at den studerende har bestået kurset “introduktion til naturvidenskabelig formidling”.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Undervisningen foregår dels på universitetet og dels på museer og science centre.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I de faglige workshops får du kollektiv og individuel mundtlig feedback.

Gennem gruppearbejdet gives mundtlig peer-feedback.

Ifbm. de skriftlige temaopgaver er der mulighed for vejledning, dvs individuel og kollektiv mundtlig feedback.

Det individuelle arbejde bliver evalueret ved den afsluttende eksamen med en karakter og mundtlig feedback fra eksaminatorerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede temaopgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid. Den mundtlige præstation tæller 100 pct. af karakteren.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206