Stokastiske processer (Stok)

Kursusindhold

Markovkæder med tællelige tilstandsrum i diskret eller kontinuert tid. Poissonprocesser. Diverse anvendelser såsom Markovkæde Monte Carlo (MCMC) metoder, køteori, random walks, fornyelsesteori, forgreningsprocesser o.lign.

Engelsk titel

Stochastic Processes (Stok)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal

 • kunne karakterisere fordelingen af markovkæder på tælleligt tilstandsrum i diskret eller kontinuert tid ud fra overgangssandsynligheder og overgangsintensiteter
 • kende definitionen af en kommunikationsklasse
 • kende definitionerne af transiente, nulrekurrente og positiv rekurrente kommunikationsklasser
 • kende definitionen på en invariant fordeling for en markovkæde
 • kende de fremadrettede- og de bagudrettede differentialligningssystemer for markovkæder i kontinuert tid

 

Færdigheder:

Den studerende skal være i stand til

 • at inddele tilstandsrummet for en markovkæde i kommunikationsklasser og bestemme perioden af en klasse
 • at angive og anvende kriterier for transiens, nulrekurrens og positiv rekurrens
 • at afgøre om en markovkæde har en invariant fordeling
 • at bestemme grænsefordelingen for markovkæder med en eller flere kommunikationsklassser
 • at udregne overgangssandsynlighederne for markovkæder i diskret og kontinuert tid med en simpel struktur for de mulige overgange

 

Kompetencer:

Den studerende skal være i stand til

 • at analysere og beskrive struktur og asymptotisk opførsel for markovkæder på endeligt og tælleligt tilstandsrum
 • at opbygge og genkende simple modeller til beskrivelse af praktiske problemer, når modellerne er baseret på markovkæder på et endeligt eller tælleligt tilstandsrum - herunder modeller baseret på poissonprocessen.

 

4 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Mål- og integralteori (MI) senest samtidig eller tilsvarende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig feedback på de obligatoriske gruppeafleveringsopgaver mhp. forbedringer af efterfølgende afleveringer og som forberedelse til eksamen. Der vil være quizzer i løbet af kurset, der afvikles og diskuteres til forelæsningen, mhp. at de studerende forstår hvad de har brug for at arbejde videre med, opdage huller i deres viden og teste om de har forstået begreber korrekt, såvel som at hjælpe underviseren med den videre tilrettelæggelse af kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamensbesvarelsen kan ikke afleveres på et USB-stik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Een intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 127
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206