Modul 2: Bæredygtige landskaber - løsninger i en klimakrisetid

Kursusindhold

Kurset fokuserer på bæredygtig forvaltning af lokale landskaber i relation til fire aktuelle, globale samfundsdagsordener: Klimaforandringer og menneskets rolle i klimatilpasning; Biodiversitetskrisen og indretningen af arealer som varetager naturen behov; Sikring af vandkvalitet og vandressourcerne i fremtiden; Fødevareproduktionen under hensyn til naturmiljøet til en hastigt voksende global befolkning Med dette afsæt sigter kurset på at sætte de studerende i stand til at arbejde med mål og midler for en bæredygtig udvikling, og pege på fremtidssikrede løsninger for lokale landskaber, som integrerer tværgående og multifunktionelle hensyn.

Engelsk titel

Module 2: Sustainable Landscapes – Solutions in the Climate Crisis Era

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning 

 

 

 

 

Målbeskrivelse

Læringsmål:

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Kende bæredygtighedsbegrebets udviklingshistorie og begrebet betydning for landskabsforvaltningen i Danmark
 • Have kendskab til nordeuropæiske landskabers udvikling og hvilke drivkæfter og dynamikker der former kulturlandskabet
 • Have forståelse for det multifunktionelle landskabs udfordringer og muligheder, herunder kendskab til metoder til multifunktionel jordfordeling.

 

Færdigheder:

 • Kunne gennemføre en basal landskabskarakterkortlægning af et område
 • Kunne analysere et lokalt landskabs struktur, funktion og forandringer ud fra landskabsøkologiske metoder og principper
 • Kunne vurdere naturen værdi for mennesket med afsæt i begreber som ”ecosystem services” og ”nature’s contribution to people”.

 

Kompetencer:

 • Kunne diskutere og formulere relevante løsninger på aktuelle landskabelige udfordringer, som integrerer flersidige hensyn og sikrer en bæredygtig forvaltning
 • Kunne udarbejde forslag til lokalt tilpassede projekter, hvor tværdisciplinær viden indgår.

 

Internater a 2 dage samt enkelte kursusdage. De studerende forventes at indgå i gruppearbejde og projektarbejde. Der gives løbende feedback i relation til de studerendes opgaver i løbet af kurset.

Litteratur oplyses før og undervejs i kurset.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Der udarbejdes en skriftlig opgave som afleveres ved afslutning af undervisningen. Der afholdes mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. Den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen vægtes med 50% hver. Der er ingen forberedelse til den mundtlige prøve,
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne medbedømmere
Kriterier for bedømmelse

Den studerendes præstation vurderes ud fra målbeskrivelser for modulet. 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 45
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 100
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206