Modul 3: Liv i landdistrikterne - omstilling og udvikling

Kursusindhold

Landdistrikterne kan få øget betydning i samfundsudviklingen. Tendenser som nye bosætningsformer, etablering af avancerede erhverv og masser af entreprenørskab baseret på stedlige værdier og fællesskab er allerede tydelige, og der er ingen tvivl om, at IT vil forstærke grundlaget. Megatrends vidner om, at landdistrikterne har stærke kort på hænderne. Et øget behov for sammenhæng i og kontrol over hverdagen samt bæredygtige livsstile, identitet og mental sundhed giver små samfund med adgang til jord, natur og herlighed store potentialer for lokalisering. Her peger nye teorier og mange af de eksisterende eksempler på, at forløsningen af potentialerne skal ske på initiativ fra lokalsamfundene eller komme nedefra. Derfor bliver en særlig faktor central - lokalsamfundenes egen udviklingskapacitet - og hvordan politik og planlægning kan understøtte den.  

I kurset vil vi uddybe teorier og begreber om potentialerne for landdistrikternes udvikling fremover og arbejde med konkrete eksempler i felten.  

Engelsk titel

Module 3: Rural Livelihood, Transition and Development

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Have kendskab til nye teorier og begreber om landdistriktsudvikling
 • Have kendskab til den førte landdistriktspolitik og forvaltning (EU, nationalt, lokalt)
 • Have kendskab til lokalsamfunds rolle og organisering i landdistriktsudviklingen


Færdigheder:

 • Kunne analysere et lokalsamfunds udviklingskapacitet og på den baggrund anbefale indsatser til at styrke kapaciteten   
 • Kunne identificere relevante rammebetingelser for lokal udviklingskapacitet, f.eks. via kommunal landdistriktspolitik og planlægning (landsbystrategier)


Kompetencer:

 • Kunne formulere og diskutere forslag til indsatser, der kan styrke den lokale udviklingskapacitet  
 • Kunne samarbejde med lokalsamfund om tiltag til styrkelse af den lokale udviklingskapacitet  

Internater af 2 dage samt enkelte kursusdage. De studerende forventes at indgå i gruppearbejde og projektarbejde. Der gives løbende feedback i relation til de studerendes opgaver i løbet af kurset.

Litteratur på dansk, engelsk og nordiske sprog.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Der udarbejdes en skriftlig opgave som afleveres ved afslutning af undervisningen.
Der afholdes mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse.

Den skriftlige opgave vægter 60 % og den mundtlige eksamen vægter med 40%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerendes præstation vurderes ud fra målbeskrivelsen.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Feltarbejde
 • 10
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206