Metal og mineralressourcer – udforskning, økonomi, udnyttelse og bæredygtighed

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over forskningsfeltet ”Økonomisk Geologi” med fokus på de geologiske processer der fører til dannelsen af malm- og metalforekomster, samt hvilke mineraler og bjergarter der udgør vigtige ressourcer for vores samfund.

Kurset giver en oversigt over de forskellige typer af malmforekomster og deres relation til magmatiske, metamorfe, hydrotermale, og overflade-tilknyttede og sedimentære processer. Der gives endvidere en indføring i de økonomiske principper og aspekter af bæredygtighed, der styrer og betinger minedrift og malmefterforskning, ligesom de vigtigste efterforskningsmetoder beskrives.

Endelig vil kurset give en introduktion til bestemmelse af malmmineraler og hydrotermale omdannelser, og informerer om anvendelsen af nogle vigtige metaller i den moderne industri. Desuden gennemgås særligt kritiske metaller og deres anvendelser i den grønne energiteknologi, samt implikationer for bæredygtighed og cirkulær økonomi i et moderne samfund.

Engelsk titel

Metal and Mineral Resources - Exploration, Economy, Exploitation and Sustainability

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

• En oversigt over oprindelsen af forskellige mineralske malmforekomster.

• Klassifikationen og bestemmelse af ressource-relevante mineraler.

• Malmforekomster i forskellige geologiske miljøer.

• Et grundlæggende kendskab til hvordan mineralforekomster efterforskes og brydes.

• Betydningen af særligt kritiske metaller for grøn energiteknologi, bæredygtighed og cirkulær økonomi i det moderne samfund.

 

Færdigheder:

• Bestemmelsen af udvalgte ressource-relevante mineraler og bjergarter i håndstykke.

• Forklaring af hvor forskellige typer af mineralforekomster kan findes.

• Kendskab til de grundlæggende metoder i mineralefterforskning og evaluering af mineralpotentialet.

• Grundlæggende kendskab til de økonomiske aspekter knyttet til forskellige malme.

 

Kompetencer:

• Kendskab til dannelsen af forskellige typer af mineralske malmforekomster.

• Kendskab til principperne for mineralefterforskning og metoderne til beskrivelse og karakterisering af malmmineraler.

• Skriftlig og mundtlig præsentation af modeller for dannelsen af malmforekomster på baggrund af litteraturstudie.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og praktiske øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Kurset er identisk med NIGB15013U Introduktion til økonomisk geologi og malmforekomster.
Det er ikke tilladt at bestå begge kurser.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering, 1 uge
Den skriftlige opgave udleveres to uge før eksamensugen og afleveres én uge før eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Ved bedømmelsen vægtes den skriftlige opgave med 50% og den mundtlige eksamen med 50%. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 150
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • Total
  • 206