Naturforvaltning

Kursusindhold

Kursets formål er at opbygge deltagernes viden, kompetencerer og færdigheder i bæredygtig forvaltning af naturområder og habitater i det åbne land, skove, vandområder og byer. Deltagerne skal opnå overblik over den danske naturforvaltning som den udspiller sig fra den vilde natur til byområder. Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data, herunder digitale platforme indenfor natur og miljø), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstillen af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

På kurset behandles et tværsnit af danske arealtyper, der repræsenterer danske natur- og landskabstyper:

Den vilde natur, skove, vandløb, søer, vådområder, halvkulturer som enge, overdrev, heder mv, agerlandet, landskabsparken, byparker og haver. Ophængt i disse typer gennemgås temaer som naturpleje, naturgenopretning, rekreation, habitatbeskyttelse, skovrejsning, den offentlige naturforvaltning, redskaber og aktører i naturforvaltningen, den historiske udvikling af samt fremtidsperspektiver for den generelle naturforvaltning.

Engelsk titel

Nature Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

Deltagerne skal kende oprindelsen til, udviklingen af og naturkvaliteten i de vigtigste naturtyper og kategorier af rekreative områder i Danmark. Deltagerne skal kende biodiversitetsbegrebets forskellige aspekter. Deltagerne skal have indsigt i de forvaltningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af naturområder og parker, dvs retlige, planlægningsmæssige og incitamentmæssige redskaber. Deltagerne skal være i stand til at formulere fremtidsvisioner for naturområder og parker.

Færdigheder:

Deltagerne skal kunne foretage enkle prioriteringer i landskab, park og naturområde der afvejer interesser mellem samfundets hovedkrav: produktion, naturbeskyttelse, bosætning, rekreation og økologiske serviceydelser. Deltagerne skal kunne indhente og tolke især digitale data vedrørende natur og miljø.

Kompetencer:

Deltagerne skal kunne arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe fælles projekter, samt præsentere planudkast i plenum. Deltagerne skal kunne håndtere naturforvaltning i nye, ukendte sammenhænge

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og ekskursioner. De udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af aktuelle naturforvaltningsproblemstillinger. Forelæsninger støtter indlæringen af det teoretiske stof, men skal også skabe overblik og virke syntetiserende.

Kurset er identisk med LNAB10051U Natur- og parkforvaltning.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen foregår over 24 timer. Opgaven offentliggøres kl 10.00 og afleveringen sker ved opload senest 24 timer efter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Feltarbejde
 • 32
 • Total
 • 206