Landskabsarkitekturens historie, nutid og fremtid

Kursusindhold

Kurset følger fagets historie igennem de kunstneriske, kulturelle og miljømæssige strømninger der ligger til baggrund for vores opfattelse af landskabsarkitektur i dag. Vi tager udgangspunkt i konkrete landskabsarkitektoniske værker og undersøger deres udtryk gennem studier på stedet samt ved hjælp af tegninger, billeder og tekster. Vi udforsker hermed, hvordan forskellige faglige praksisser - herunder havekunst, byplanlægning, bydesign og forvaltning af kulturlandskaber - har ændret sig over tid. Her er fokus på at forstå Danske værker og praksis i en internationale kontekst. Vi undersøger ligeledes, hvordan samfundsudvikling og udfordringer spilles sammen med skiftende syn på æstetik, natur, byliv og fællesskab aftegner sig i byer, haver og landskaber; og spørger vi til de redskaber, landskabsarkitekter har benyttet sig af i designprocessen.

Kurset inviterer til refleksion over den baggrund, landskabsarkitektens arbejde og viden hviler på. Vi forholder os til, hvordan landskabsarkitekturen påvirker den kontekst, mennesker opholder sig i. Vi spørger til, hvilken rolle landskabsarkitekturen kan spille i dag, hvor vores forhold til byen og naturen er under forandring, og hvor vi ved mere og mere om, hvilke konsekvenser det har, at moderne mennesker udnytter naturressourcer og ændrer landskabet og jordens klima.

Kurset består af ekskursioner, forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde, læsegrupper og fremlæggelser.

 
Engelsk titel

Landscape Architecture History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden

I kurset vil studerende lære landskabsarkitekturens historie at kende. Gennem studiet af konkrete landskabsarkitektoniske værker undersøger vi skiftende fortolkninger af de ideer og værdier, der har præget landskabsarkitekternes praksis. På ekskursioner udforsker vi udvalgte historiske og nutidige værkers opbygning og materialitet og lærer om, hvilke særlige udfordringer i deres samtid, disse værker har forholdt sig til. Desuden overvejer vi, hvad det vil sige at arbejde med landskabsarkitektoniske værker, der hele tiden ændrer sig med årets gang og over tid.

Færdigheder

I kurset vil de studerende lære at læse og forstå landskabsarkitektoniske værker samt tegninger, kort, planer og tekster. Derudover vil de lære at udarbejde en synopsis samt mundtlig fremlæggelse.

 

Kompetencer

I kurset vil de studerende øve sig i at analysere konkrete landskabsarkitektoniske værker og deres rumlige sammenhænge. Disse analyser sættes i forbindelse med centrale faglige og samfundsmæssige problemstillinger.

Feltarbejde, forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde, læsegrupper, fremlæggelser og seminar.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.

Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelse
Eksamen består i en individuel mundtlig fremlæggelse af en kort synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Feltarbejde
 • 20
 • Øvelser
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Total
 • 206