Hydrogeologisk feltkursus

Kursusindhold

Egen forberedelse og teoretisk undervisning efterfulgt af 7 dages praktisk indføring i feltmetoder anvendt i f.eks. hydrologi, hydrogeologi, geokemi og hydrogeofysik, efterfulgt af databehandling og rapport skrivning. Kursets konkrete fokus varierer fra år til år afhængig af aktuelle forskningsprojekter og valg af feltområde. 

Engelsk titel

Hydrogeological Field Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

Hydrogeologiske målemetoder, grundvandskortlægning, grundvand-overfladevands interaktion, vandbalance, hydrogeologiske konceptuelle modeller, hydrogeologisk software.

Færdigheder:

 • Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser med henblik på opstilling af konceptuelle modeller
 • Feltmålinger af basale hydrologiske (f.eks. vandføring i vandløb), hydrogeologiske (hydraulisk trykniveau, hydraulisk ledningsevne), geologiske (geofysik, sedimentprøver), tracere (vands stabile isotoper) og somme tider geokemiske parametre (f.eks. ledningsevne, pH, iltindhold, alkalinitet og vandkvalitet)
 • Udføre forskellige specifikke tests på den udvalgte feltlokalitet (f.eks. seepage-meter, temperaturmålinger, etc.).
 • Anvende relevant software og programmer til analyse af data.
 • Udarbejdelse af rapporter.

 

Kompetencer:

 • Kombinere en række forskellige typer af feltundersøgelser og data indenfor hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofysik og grundvandsgeokemi, med henblik på udvikling af modeller til forståelsen af grundvandsstrømning og vandbalancer.

Egen forberedelse i 1 uge, teoretisk undervisning i 3 dage, 7 feltdage, og efterfølgende 1,5 uge med databehandling og rapport skrivning under vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurser i hydrogeologi og hydrologi.

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Det koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.

Mundtlig

Som afslutning på selve feltdelen skal de studerende præsentere i grupper deres foreløbige tolkning af data/området. Feed-back fås fra vejledere og andre studerende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes efter feltperioden og afleveres efter aftale med den kursusansvarlige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 17
 • Feltarbejde
 • 84
 • Total
 • 206