Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset udføres som en individuel projektorienteret studieaktivitet. Der er tale om en obligatorisk virksomhedspraktik på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur. Indholdet defineres af karakteren af den eller de aktiviteter, som gennemføres hos en bachelorvirksomhedsprojektvært (i det følgende kaldet BVP-vært).

Forhåndsgodkendelse
Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur skal forhåndsgodkendes før gennemførelse. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning koordinerer et samlet udbud med godkendte virksomheder/organisationer med mulighed for bachelorerhvervsophold. Disse er til fri fordeling mellem tilmeldte studerende. Har du ønske om alternativ BVP-vært skal du kontakte den kursusansvarlige med henblik på at få BVP-værten godkendt inden opholdets start. BVP-opholdet skal have en sådan karakter, at det bidrager til udvikling af den studerendes teoretiske og praktiske viden i relation til selve studiet.

Vejledning
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har en formel kursusansvarlig, som er ansvarlig for at vejlede den studerende i forbindelse med tilsagn om forhåndsgodkendelse. Den kursusansvarlige bedømmer BVP-projektet. Den konkrete faglige vejledning i forbindelse med de aktiviteter som gennemføres hos BVP-værten, gives af en tildelt fagvejleder fra IGN

Midtvejsseminar
I forbindelse med gennemførelse af BVP-opholdet, deltager den studerende aktivt i et midtvejsseminar. Hensigten med seminaret er at gøre foreløbig status på BVP-projektet med henblik på at sikre at den studerende opnår fuldt udbytte af hele forløbet.

Slutrapporten
I slutrapporten skal den studerende dokumentere, at vedkommende kan reflektere over anvendelsen af egen faglighed i en erhvervsmæssig sammenhæng og kan reflektere over egen læring i forløbet.

Rapporten skal afleveres med udgangen af blok 4, senest en uge før afholdelse af eksamen. Det anbefales derfor, at den studerende løbende arbejder på slutrapporten gennem projektforløbet. Omfanget af rapporten er ca. 5-10 sider, ekskl. bilag/illustrationer.

Rapporten skal bestå af følgende elementer:

Konkrete rammer for BVP-projektet: en beskrivelse af BVP-værten: virksomheden/organisationen, dens formål (hvem betjener den, hvad producerer den, hvad er andre mål), dens organisering (hvem træffer beslutninger, ledelsesstruktur, arbejdsfordeling) og fysiske rammer, samt en beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver eller aktiviteter, den studerende har været beskæftiget med i forløbet.

Med udgangspunkt i beskrivelsen af de konkrete aktiviteter og arbejdsopgaver forventes den studerende at diskutere, hvilke dele af det af den studerende kendte metoder og vidensgrundlag, der er blevet bragt i spil i forløbet. Der skal også indgå overvejelser om den konkrete viden og de specifikke metoder, den studerende har erhvervet sig i forløbet.

Personlige læringsrefleksioner: hvad har den studerende lært (både faglig indsigt og generelle kompetencer), og hvordan er denne læring foregået (i hvilke situationer og sammenhænge), og på hvilke måder den studerende ser forløbet som et bidrag til egen udvikling såvel professionelt som personligt.

Slutrapporten laves som A4-format med tydelig angivelse af navn, studienummer og vejleder på forsiden.

Engelsk titel

Bachelor in Practice

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Formålet med BVP-projektet er at give den studerende mulighed for at afprøve egne, gennem studiet erhvervede færdigheder og viden i praksis. Dernæst at den studerende får mulighed for at opnå en indsigt i en faglig niche, som har netop dennes interesse. Opholdet er den studerendes mulighed for at sætte egne kompetencer i spil, således at den studerende efter opholdet er bedre kvalificeret til at træffe beslutning om den videre udvikling af kompetence - og uddannelsesprofil.

Mål med aktiviteten er at:

Give erfaring med at anvende teori og metoder fra studiet i en konkret sammenhæng i en virksomhed/organisation
Forstå og reflektere over den erhvervs- og samfundsmæssige sammenhæng, som faget/uddannelsen indgår i
Skabe grundlag for aktivt valg af videre uddannelse – og kompetenceudvikling.

Efter at have gennemført aktiviteten forventes det, at den studerende kan:

Viden
- redegøre for den specifikke faglige viden, som er nødvendig for at gennemføre forløbet. Det være sig viden fra forudgående studier såvel som viden erhvervet under forløbet
- forstå og reflektere over strukturer og kultur i en virksomhed/organisation på en sådan måde, at den studerende kan forklare sin egen placering og specifikke funktion i den samlede organisation, samt virksomhed/organisationens arbejdsfelt i forhold til egen forståelse af landskabsarkitektur.

Færdigheder
- anvende faglig viden og relevante redskaber i en konkret faglig sammenhæng
- formidle og samarbejde med både fagfæller, samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer
- demonstrere forståelse af, hvorledes den nyerhvervede viden og de nye færdigheder bidrager til egen personlige og professionelle udvikling, samt
- reflektere over egen læring i forbindelse med aktiveringen af den faglige viden ved starten af forløbet.
- identificere egen rolle og funktion i organisationen samt reflektere over egen læring gennem ophold.

Studieaktiviteten omfatter ophold og aktiviteter hos BVP-værten, samt faglig vejledning. Den konkrete form aftales med den faglige vejleder. Vejledning kan ske i form af personlige møder og/eller som skriftlig udveksling mellem vejleder og studerende.

Dette kursus er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 90 minutter
Mundtlig eksamen i gruppe. De studerende eksamineres mundtligt i grupper og grupperne eksamineres i 30 minutter efter en times grupperefleksion. Efter gruppeforberedelsen skal hver studerende præsentere erfaringer og sammenligninger baseret på den individuelle digitalt afleveret portfolio. Som en del af de 30 min, har den interne censor mulighed for at stille spørgsmål til sammenfatningen og de afleverede porteføljer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 400
  • Vejledning
  • 12
  • Total
  • 412