Kultur- og naturgeografi

Kursusindhold

Kurset omhandler, hvordan samfundsmæssige og naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på geografiske processer. I kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber. Der lægges vægt på at synliggøre og eksemplificere, hvorfor og hvordan geografien arbejder med ”tid, rum og processer” og sammenhænge mellem lokale, regionale og globale skalaer. Ved inddragelse af empiriske eksempler anvendes teori og begreber til analyse af centrale geografiske problemstillinger. Desuden diskuteres de geografiske processers betydning for en bæredygtig udvikling.

Engelsk titel

Human and Physical Geography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Centrale geografiske teorier, forståelse, begreber og metoder indenfor følgende emner:

 • Globale og lokale produktionssystemer
 • Samfund, bosætning og mobilitet
 • Arealanvendelse og naturressourceforvaltning
 • Fødevaresikkerhed
 • Det rurale kulturlandskabs udvikling og værdier
 • Planlægning og forvaltning af landskaber
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Glaciale landskabssystemer og –processer
 • Fluvialmorfologi og  –processer
 • Jordbundens sammensætning og processer, samt jordbundsklassifikation
 • Kyster og estuarine landskaber og processer
 • Æolisk geomorfologi

 

Færdigheder:

 • Redegøre for geografiske tilgange til landskabs-, miljø- og samfundsprocesser.
 • Redegøre for grundbegreber indenfor kultur- og naturgeografi.
 • Redegøre for væsentlige samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne - herunder hvordan samspillet reguleres via planlægning.
 • Redegøre for væsentlige socio-økonomiske processer i forhold til produktionsnetværk, bosætning og mobilitet.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor udviklingen af den rurale bebyggelse, arealanvendelse og forvaltning og hvordan grundlæggende teorier om landbrugs- og landskabsudvikling forstår disse processer.
 • Redegøre for væsentlige geomorfologiske processer i glaciale og fluviale landskabssystemer og langs kyster.
 • Redegøre for væsentlige jordbundsprocesser og jordbundsklassifikation i Danmark.
 • Præsentere og diskutere den erhvervede viden og indsigt indenfor kultur- og naturgeografi både skriftligt og mundtligt.

 

Kompetencer:

 • Analysere rumlige og temporale aspekter af kultur- og naturgeografiske processer.
 • Forstå og diskutere geografiske repræsentationer og baggrunden for dem.
 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret problemstilling indenfor kultur- og naturgeografi.
 • Analysere konkrete problemstillinger i samspillet mellem samfundet og dets fysiske omgivelser med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både kultur- og naturgeografi.
 • Identificere og diskutere potentielle forvaltningstiltag til løsning af problemstillinger i samspillet mellem samfundet og dets fysiske omgivelser - herunder hvordan en bæredygtig udvikling kan fremmes.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Der gives skriftlig feedback og mundtlig kollektiv feedback på afleveringsopgaver.
 • De studerende forventes at give aktiv peerfeedback på øvelsesopgaver der fremlægges i øvelsesundervisning.
 • Der vil være løbende feedback ifm forelæsninger, øvelser og ekskursioner, hvor studerende inddrages i undervisningsforløbet.
 • Der gives mundtlig feedback ved afsluttende eksamen for at påpege mulige forbedringsområder.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Efter blok 1: Skriftlig prøve, 4 timer.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.

Efter blok 2: Skriftlig opgave og mundtlig prøve.
En skriftlig opgave udarbejdes i løbet af en ”temauge” og afleveres i eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse og varer 20 minutter.

Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige prøve (blok 1) med 30 % og den skriftlige opgave og den mundtlige prøve (blok 2) med tilsammen 70 %. Der gives én samlet karakter efter eksamen i blok 2. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til skriftlig prøve efter blok 1:
Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 66
 • Forberedelse (anslået)
 • 250
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 48
 • Total
 • 412