Grundlæggende palæontologi og fossil invertebrater

Kursusindhold

Kurset har to dele: (1) Grundlæggende Palæontologi (Fossildannelse, arter og klassifikation, fossiler som tidsmarkører, palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer ), (2) Introducering til Fossil Invertebrater (invertebrate biologi og anatomi, fossil invertebrate livstid)

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden om palæontologi. Kurset er opbygget af en række forelæsninger og hands-on øvelser, hvor den studerende arbejder aktivt med beskrivelse og klassifikation af fossiler. Der arbejdes med mundtlig præsentation og skriftlig præsentation (bygning af en port-folio).

Ved slutningen af kurset er de studerende trænet i at beskrive de forskellige processer, der fører til fossildannelse, at definere en art og kendskabet til marine organismers livsformer, deres næringsbehov og forholdet mellem organismerne, deres miljø og klimaændringer. Kurset fokuserer på, at den studerende lærer at genkende, beskrive og klassificere de vigtigste grupper af fossile invertebrater, redegøre for deres tidsmæssige forekomst og deres betydning som fossil markør.

Engelsk titel

Palaeontology and Fossil Invertebrates

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Fossildannelse.
 • Arter og klassifikation af fossiler.
 • Fossiler som tidsmarkører og livets historie.
 • Palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer.
 • Fossil invertebraters biologi og anatomi.


Færdigheder:

 • Beskrive processer, der fører til dannelse af fossiler.
 • Genkende og beskrive de vigtigste grupper af fossile invertebrater.
 • Beskrive fossil invertebrater i relation til sedimentære miljøer.
 • Kendskab til den tidsmæssige forekomst af de forskellige grupper af fossiler.


Kompetencer:

 • Bestemme en art og gengive rangordenen til klassifikation af liv.
 • Diskutere fossilers betydning som markører af tid og miljø.
 • Redegøre for og forklare fossile invertebraters biologi og økologi.
 • Bedømme og sammenfatte videnskabelig information om palæontologi mundtligt og skriftligt.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes i løbet af kurset og består af en omkring 40 sider port-folio rapport om kurset med udarbejdelsen af tegninger med billedtekster for de forskellige rækker af fossile invertebrater studeret under øvelser. Ved den mundtlige prøve præsenteres den studerende for fossiler fra tre forskellige grupper af invertebrater og der stilles to spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206