Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling

Kursusindhold

Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling gennemgås fra Prækambrium og frem til Istidens begyndelse. Den geologiske udvikling sættes i en regional-geologisk pladetektonisk ramme og desuden skitseres den historisk geologisk udvikling gennem tiden også kort. Kurset inkluderer tre dages feltundervisning og dataindsamling (sedimentologisk og geofysisk opmåling) samt 2 ekskursioner.

Engelsk titel

Geologic Evolution of Denmark and the North-Atlantic Region (DanNor)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • En dynamisk forståelse af Danmarks og Nordatlantens regionale geologiske udvikling fra Prækambrium til Istidens begyndelse i pladetektonisk kontekst
 • Indføring i basale stratigrafiske og geofysiske principper
 • Profilopmåling, prøveindsamling og makroskopisk beskrivelse af bjergarter
 • Tolkning af sedimentære facies og facies successioner
 • Indsamling af geofysiske data i felten; metoder og tolkning
 • Råstoffer i den danske undergrund


Færdigheder:

 • Gennemførelse af basal profilopmåling i felten inkl. beskrivelse af bjergarter og deres grænser
 • Udarbejdelse af sedimentologiske logs og beskrivelse af sedimentære facies
 • Grundlæggende makroskopisk beskrivelse af bjergarter og deres grænser samt prøveindsamling
 • Makroskopisk beskrivelse i laboratoriet af de almindeligste bjergarterog beherskelse af genetisk tolkning
 • Kobling af den regional-tektoniske udvikling til bassinudvikling og stratigrafi
 • Indsamling af geofysiske data i felten
 • Processering af geofysiske data i laboratoriet
   

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kunne forklare komplekse sammenhænge mellem bjergartslegemers primære arkitektur og post-depositionelle rumlige opbygning og deres eventuelle diagenetiske overpræg, samt kombinere færdighederne i en syntese af Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling set i lyset af afgørende globale begivenheder
 • Kendskab til forskellige sedimentologiske feltteknikker og kritisk forholden sig resultater indsamlet ved log-metoden
 • Tolkning (på et grundlæggende niveau) af sedimentære facies med hensyn til transport- og aflejringsprocesser og sedimentære miljøer
 • Diskutere intrusions- og krystallisationshistorien af udvalgte magmatiske bjergarter, samt deres betydning for grundfjeldets opbygning
 • Vurdering af måleusikkerhed af indsamlede geofysiske data og tolkning af disse i en geologisk ramme.
 • Tolkning af den geologiske udvikling af undersøgte områder
 • Udarbejdelse af en rapport, hvor data og tolkninger præsenteres
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale i form af mindre foredrag og skriftlige opgaver

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og tre 3-dages ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmside på Absalon.

Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 264
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Ekskursioner
 • 108
 • Total
 • 412