Forvaltningsret

Kursusindhold

Kurset henvender sig bredt til alle studieretningerne på Science og giver viden om rammer og regler for myndighedernes aktiviteter. Vi arbejder med de grundlæggende principper for og krav til myndighedernes forvaltning med henblik på job i den offentlige forvaltning eller i virksomheder som samarbejder med eller er underlagt myndighedernes beslutninger.

Omdrejningspunktet er den retlige regulering af forholdet mellem borgere eller virksomheder og myndigheder, men kurset giver også en generel forståelse for jura, juridisk metode, regelstyring, sagsbehandling, klager og myndighedernes håndhævelse af lovgivningen. 

Vi inddrager så vidt muligt eksempler og cases der er relevante for deltagernes studieretninger, og der skabes rum for, at de studerende kan udvikle forståelse for forvaltningsretten i relation til deres eget kompetencefelt, hvad enten det knytter sig til miljø, planlægning, skovbrug, landbrug, fødevarer eller andet.

Engelsk titel

Administrative Law

Målbeskrivelse

Kurset sigter mod at give de studerende et godt kendskab til de forvaltningsretlige regler og administrative problemer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med særlig betydning for de områder, der dækkes af uddannelserne på Science.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kende grundelementerne i juridisk metode, herunder retskildebegrebet og hvordan relevante forvaltningsretlige retskilder identificeres og anvendes.

- kende de retlige institutioner i dansk forvaltningsret og deres funktioner samt relationen til EU ret og international ret.

- kunne redegøre for de centrale statsretlige og forvaltningsretlige principper i forholdet mellem myndighed og borger og virksomheder herunder for hjemmelsspørgsmål, saglige og formelle krav til  sagsbehandlingen, aktindsigt og klagemuligheder.

Færdigheder:

- kunne identificere, analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger

- kunne anvende juridisk metode til at træffe beslutninger i forvaltningsretlige spørgsmål, herunder finde de relevante retskilder og inddrage afgørelser fra myndigheder, klageinstanser og domstolene.

- have forståelse for forvaltningsrettens tværgående betydning i forhold til særlovgivningen.

- være istand til at argumentere juridisk både skriftligt og mundtligt.

Kompetencer

- kunne varetage behandlingen af konkrete sager i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige regler.

- kunne yde rådgivning i forbindelse med forvaltningsretlige spørgsmål.

- forøge forudsætningerne for at følge andre kurser med juridisk indhold.

Undervisningen vil primært bestå at forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en indledende gennemgang af det relevante emne med fokus både på teorien og praktiske problemstillinger. Herefter vil en case blive præsenteret og de studerende vil i grupper skulle identificere, håndtere og løse de retlige problemer sagen rejser. Herefter afsluttes der med en fælles gennemgang af casen og afrunding af dagens emne.

En grundbog i forvaltningsret. Hertil er der online-adgang til relevante love,  domme og administrative afgørelser, samt cases og supplerende materiale på Absalon

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at have stiftet bekendtskab med jura før.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
4 timers skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 85
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206