Idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

 • Omfanget af og forskelle i børn, unge og voksnes deltagelse i idræt og andre fysiske aktiviteter i Danmark og andre udvalgte lande.
 • Situationelle forhold af betydning for idræt og fysisk aktivitet
 • Betydningen af sociokulturel baggrund for deltagelsen i fysiske aktiviteter
Engelsk titel

Sports and Physical Activity

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.

Kompetencer: 

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.

At have forståelse for og kendskab til forskningen om befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter og dens mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
 

Færdigheder:

At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.

At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og teori til at analysere sig frem til aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.

At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af kurset får de studerende feedback på deres 4 mundtlige præsentationer fra underviser og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5-dages hjemmeopgave
Centralt stillet individuel skriftlig 5-dages hjemmeopgave max 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) .
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 23.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206