TVÆRfagligt Studenterprojekt (TVÆRS)

Kursusindhold

Et TVÆRS-projekt tager afsæt i en konkret og aktuel samfundsmæssig case/problemstilling relateret til idræt og fysisk aktivitet, hvis løsning forudsætter integration af flere idrætslige fagligheder - ofte med en innovativ tilgang. Cases og problemstillinger vil på forhånd være opstillet af eksterne partnere og/eller den kursusansvarlige.2-4 studerende samarbejder om projektet, og det tilstræbes at grupperne sammensættes, så både studerende med praktisk-teoretiske, humanfysiologiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige primærinteresser er repræsenteret. til projektarbejdet er knyttet relevante interne vejledere.
Projektforløbet omfatter en generel introduktion til projektarbejde samt til anvendelsen af pitch-teknik ved fremlæggelse af idéer, projekter og løsninger.
Projektet afsluttes med en skriftlig gruppeopgave samt en minikonference, hvor hver studerende har udarbejdet en poster og pitcher projektet overfor de øvrige grupper (se endvidere under "Eksamensform").

Engelsk titel

Interdisciplinary Project (TVAERS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

 • at kunne formidle skriftligt og mundtligt til både fagfæller og i en tværfaglig sammenhæng
 • at kunne anvende enkle og effektive projektstyringsredskaber
 • at kunne pitche et projekt med sans for modtagerperspektivet
   

 Viden:

 • at have forståelse for tværfaglig idrætslig viden med udgangspunkt i egen specifikke faglighed
 • at have viden om projektarbejdsformen og enkle projektstyringsredskaber
   

 Kompetencer:

 • at kunne indgå meningsfuldt og problemløsende i et tværfagligt samarbejde
 • at kunne arbejde projektorienteret
 • at kunne sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • at kunne tænke og handle innovativt
 • at kunne reflektere over gruppens arbejdsproces og dens løsninger som udgangspunkt for reviderede løsningsforslag
   

Tværfagligt projektarbejde under vejledning.

En ekstern samarbejdspartner (fx en virksomhed, kommune, gymnasium, organisation eller lignende) kan være tilknyttet projektet, men det er ikke en forudsætning.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Gruppevejledning fra intern vejleder.
Peer-feedback fra egen og øvrige projektgrupper.
Hvis relevant, feedback fra ekstern partner

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Andet, posterpræsentation med pitch
Skriftlig aflevering af gruppeopgave i løbet af kurset, dog senest mandag i ugen før eksamensugen.
Individuel posterpræsentation med pitch.
Det skriftlige arbejde og præsentation/pitch vægtes ligeligt i bedømmelsen.
Individuel bedømmelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • Projektarbejde
 • 200
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 412