Den moderne idræts udviklingsproces (T-Hist)

Kursusindhold

Modulet tager udgangspunkt i sociologerne Norbert Elias' og Anthony Giddens' tilgange til det moderne samfunds forandringsprocesser. Der vil blive benyttet materiale om den danske idræts institutionalisering og udviklingsproces samt efterkrigstidens globaliserede idræt. Der vil blive fokuseret på moderniserings- og civiliseringsprocesser i idrætten set i et historisk og sociologisk perspektiv.

Engelsk titel

The Development of Modern Sport (T-Hist)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal kunne definere de forskellige epokers kropskulturelle specifitet.

Kompetencer
Den studerende skal kunne give teoretiske forklaringer på den kropskulturelle udvikling.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrættens historie.
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af idrætshistoriske og -sociologiske indfaldsvinkler.

Forelæsninger, gruppeundervisning, gruppeopgaver

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Der vil kunne forekomme undervisning på engelsk, men de studerende har mulighed for at tale dansk under hele kursusforløbet.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på den skriftlige gruppeøvelse: "Hvordan udøver man kildekritik". Der gives feedback på mundtlige gruppefremlæggelser i gruppetimerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Centralt stillet hjemmeopgave, som udleveres kl. 9.00 og afleveres kl. 14.00, 5 dage senere. Max. 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206