Hydrologi (Hydro)

Kursusindhold

Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør. Strålings- og energibalancer. Latent og sensibel varmefluxe i det atmosfæriske grænselag. Fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller. Porøse medier, strømning i umættet zone, hydrauliske parametre, modellering af umættet vandstrømning. Vandbalance for rodzonen, modellering af vandindhold, vandtryk, aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer. Porøse medier, strømning i grundvandszonen. Modellering af grundvandsstrømninger i et vandløbsopland. Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer. Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering. Kurset baseres på data fra HOBE projektet i Skjern å's opland.

Engelsk titel

Hydrology (Hydro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør
 • Strålings og energibalancer
 • Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration
 • Vandstrømning i umættet zone
 • Vandstrømning i grundvandszonen
 • Vandstrømning i vandløb
 • Nedbør-afstrømningsprocesser, modeller

 
Færdigheder:

 • Analyse af hydrologiske tidsserier fra Skjern å's opland: nedbør, strålingsvariable og energiflukse
 • Beregning af potentiel fordampning
 • Simulering af vandstrømning i umættet zone under anvendelse af HYDRUS modellen, kalibrering mod målinger af vandindhold og aktuel fordampning
 • Simuleringer af sæson- og årstidsvariationer i vandindhold, vandtryk, vandflukse, aktuel fordampning og grundvandsdannelse
 • Simulering af grundvandsstrømninger under  anvendelse af grundvandsmodellen MODFLOW
 • Vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer
 • Kalibrering af nedbør-afstrømningsmodellen NAM for delopland til Skjern å
 • Simulering og analyse af nedbør-afstrømningsprocesser
 • Vandbalance for vandløbsoplande

Kompetencer:

 • Kendskab til til det hydrologiske kredsløb og hydrologiske processer
 • Kendskab til hydrologiske data, målemetoder og databehandling
 • Håndtering og analyser af store datamængder
 • Kendskab til feltundersøgelser og målemetoder
 • Kendskab til strømninger i porøse medier
 • Kendskab til hydrologiske modeller
 • Kompetencer til at kunne foretage en samlende kvantitativ beskrivelse af det hydrologiske kredsløb som grundlag for en bæredygtig udnyttelse af vandressourcen

Undervisningen foregår ved forelæsninge og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt et kursus i hydrogeologi.

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 31
 • Total
 • 206