Fødevarernes globale geografi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den globale produktion og fordeling af fødevarer bl.a. med fokus på regionale, agro-økologiske, miljømæssige, teknologiske og økonomiske aspekter af verdens fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. Tekniske aspekter af fødevareproduktionen og indsamling af data om fødevarer introduceres, men kurset fokuserer i høj grad på diskussioner af fordele og ulemper ved forskellige teknologier, handelsbegrænsninger, scenarier for produktion og forbrug af fødevarer, og bæredygtig udvikling inden for fødevaresektoren.
 

Engelsk titel

The Global Geography of Food

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Fødevareproduktion, og -fordeling, fødevaresikkerhed, fødevaresuverænitet, global/regional udvikling i fødevareproduktion, herunder agroøkologiske, teknologiske og økonomiske forhold, handel med fødevarer, fordele og ulemper ved teknologisk udvikling, f.eks. GMO-afgrøder, husdyrproduktion, økologi, bæredygtig fødevareproduktion, miljøeffekter af fødevareproduktionen, de globale klimaforandringers konsekvens for fødevareproduktion, fremtidige udfordringer for bæredygtig fødevareproduktion og -fordeling.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for relevante teorier og begreber til at belyse fødevarernes globale geografi.
 • Beskrive og klassificere de vigtigste fødevareafgrøder og husdyr, deres globale fordeling, dyrkningsbetingelser, deres betydning for den globale fødevareforsyning og placering i den globale fødevarehandel.
 • Indsamle, behandle og formidle digitale data fra FAOSTAT.

 

Kompetencer:

 • Analysere og diskutere den globale fødevareforsyning og -fordeling ud fra teoretiske og empiriske analyser.
 • Vurdere fødevareforsyningens udvikling og de processer, der kendetegner overgangen fra subsistensproduktion til markeds- og industrielt orienteret fødevareproduktion.
 • Analysere og diskutere potentialer og begrænsninger ved teknologisk udvikling i fødevareproduktionen, herunder bl.a. brug af genmodificerede organismer (GMO) og økologisk jordbrug.
 • Vurdere virkninger af klimaændringer og variabilitet på den globale og regionale fødevareproduktion.

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Ekskursioner
 • 3
 • Total
 • 206