Grøn innovation, del 2/2: Skovhave

Kursusindhold

En Skovhave eller ’food forest’ er en er en dyrkningsform hvor man gennem udnyttelse af relativt simple økologiske faktorer for (primært) planteproduktion kan opnå meget effektiv udnyttelse af begrænsede landområder. Der stiles imod at opbygge stabile systemer med kombinationer af planter i fleretagerede bevoksninger (kronetaget, stammer, buske, dværgbuske, urter og rødder og svampe) der giver et minimum af plejebehov. Plejeniveauet i en skovhave ligger således over niveauet i traditionel skovdrift, men under niveauet i en frugtplantage eller gartneri.

Urban gardening er en tendens i vækst i byområder i Nordamerika og Europa. I urban gardening anlægger privatpersoner på frivilligt basis nyttehaver i ledige urbane marginalområder. Dermed opnås et tilskud til husholdningen og ikke mindst en større forståelse for madvarers tilblivelse samt spinoff af lokale, sociale relationer. Udenfor byerne ses der flere lande en lignende, stigende tendens til produktion i lokal skala eller til dyrkning af madvarer til eget forbrug. Disse projekter antager typisk en noget større skala end i byerne, men oftest på privat jord og med større mulighed for opbygning af langsigtet produktion som ejerforholdet giver mulighed for. Ofte er sådanne projekter baseret på principper fra skovhaver.

I Danmark kan skovhaver tænkes at kunne finde anvendelse i privatskovbruget (til lokal afsætning eller egen konsumption) og i bynære skove og parker som en ny måde at fremme de rekreative muligheder. Rådgivning om skovhaver kan blive en fremtidig niche i Danmark.  Desuden kan de mange forskellige planter som etableres i en skovhave, være et testlaboratorium for produktioner der i fremtiden kan udrulles i et mere konventionelt, kommercielt format.

I løbet af kurset drives Købehavns Universitets Skovhave nær Skovskolen i Nødebo. I løbet af kurset plejes opmåles og afrapporteres forsøg etableret i kurset Grøn innovation, del 1/2: Skovhave.

Kursets hovedindhold:

• Hvad er en skovhave?

• Hvad er urban gardening?

• Drift og pleje af skovhave

• Introduktion til iværksætteri

• Introduktion til opmåling af planteøkologiske forsøg

• Afrapportering af planteøkologiske forsøg

• Introduktion til agroforestry/skovlandbrug i det temporerede klima

 

Engelsk titel

Green innovation part 2/2: Forest garden

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Have- og parkingeniør

Natur- og kulturformidler

 

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende opnår viden om praktisk drift af en skovhave, forstår principperne i urban gardening og forudsætningerne for iværksætteri. Der opnås kendskab til alternative produkter og produktionsformer i skov, landbrug, park og have. Den studerende opnår færdigheder til at omsætte sin viden til praktiske pilotprojekter der afprøves i en skovhave som gruppearbejde. Projekterne plejes, opmåles og afrapporteres. Den studerende opnår kompetence til at kunne perspektivere sin opnåede viden og færdigheder i forhold til andre skovhave-, iværksætter- eller urban gardening-projekter.  

Formålet indebærer, at den studerende kan:

Viden:

• Redgøre for principperne i drift af en skovhave

• Redgøre for principperne for iværksætteri

• Redgøre for principperne i opmåling og afrapportering af planteøkologiske forsøg
• Redgøre for principperne Agroforestry/skovlandbrug i det temporerede klima


Færdigheder:
• Kan planlægge og forestå driften af en del af en skovhave

• Kan pleje, opmåle og afrapportere realistiske pilotsprojekter i praksis

• Kan vurdere planters vitalitet og vurdere de betydende vækstfaktorer

• Kan planlægge, udføre og dokumentere praktiske arbejdsprocesser i forbindelse med skovhaven

• Kan udføre det teoretiske og praktiske projektarbejde som gruppearbejde organiseret som et urban gardening projekt

Kompetencer:
• Omsætte relevante metoder og processer til at kunne indgå som en del af en praktisk/ akademisk vurdering af et givent projekt
• Samarbejde og koordinere i grupper, samt inddrage eksperters og kollegers viden og kunnen
• Opbygge troværdige løsningsmodeller/forklaringer på planteøkologiske problemstillinger
• Træffe egne underbyggede beslutninger vedrørende afgrænsning og antagelser i forbindelse med et innovations og skovhave projekter

• Kunne tilegne sig og videreudvikle viden fra fagrelevante vidensplatforme

Omdrejningspunktet bliver pleje af praktiske demonstrationsprojekter i forsøgsområdet og at frembringe den nødvendige dokumentation til forsøgenes afrapportering. Undervisningen giver det basale grundlag til at udføre projektarbejdet og der laves ekskursioner til etablerede skovhaver. Det fysiske arbejde udføres som gruppearbejde i en organisationsform der minder om urban gardening projekter. Som en del af kurset besøges urban gardening projekter og kursusdeltagerne får dermed en forståelse for fænomenet. Det forventes at den studerende selv bidrager med fagspecifik viden indenfor sit eget felt, så projekterne bliver relevante for den studerendes arbejdsmæssige fremtid. Det forventes at den studerende i projekterne aktivt udnytter, men også udfordrer sin viden og kunnen fra uddannelsernes øvrige fag.
Fagets viden introduceres gennem holdundervisning/​oplæg og ekskursioner og forstås gennem diskussioner, gruppearbejde og øvelser. Selvstudie og gæsteforelæsere skal understøtte den øvrige undervisning og give et indblik i hvordan skovhaver fungerer, urban gardening projekter organiseres og hvordan iværksætterprojekter udføres på pilotstadiet.

Der udarbejdes en plan for etablering af 3-6 forskellige praktiske projekter i en tildelt afdeling af skovhaven. Der opstilles økologiske hypoteser, etableringsplan og mål for projekterne. 1/3 af disse skal være baseret på planter, som giver et udbytte allerede første år, 1/3 skal f.eks. være buske der giver udbytte efter få år og endeligt skal 1/3 af projekterne være langsigtede.

De studerende opstiller et budget for økonomien for anlæg og drift af de konkrete projekter i form af arbejdstid og input af materialer. Gruppen beskriver de innovative komponenter i projekterne og en forretningsidé for hvordan de vil kunne bringes på et marked. De studerende beskriver de udfordringer og besparelser der kan forventes ved en fuld-skala-udgave at de etablerede projekter og udarbejder budget for anlægs- og driftsøkonomien herfor.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering
Individuelle præsentationer af projekterne afleveres inden eksamen. Præsentationerne og de anlagte projekter er udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Den samlede præstation vurderes ift. målopfyldelsen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 19
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 68