Praktik A (HOPI)

Kursusindhold

Forudsætninger for et vellykket praktikophold samt retningslinier for studerende og praktikværter er beskrevet på hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk .

Praktikken kan aftales i offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og skal godkendes af Skovskolen.

Engelsk titel

Internship A (HOPI)

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med praktikken er, at den studerende bringer tilegnet viden og færdigheder i spil i en professionsfaglig kontekst og reflekterer over virksomhedens opgaveløsninger i forhold til teorien erhvervet på uddannelsen.

Formålene indebærer at den studerende:

Viden

 • har viden om virksomhedens forretningsgrundlag, herunder mål, strategi, værdier, opgaver og økonomi
 • har viden om virksomhedens organisation og samspil med myndigheder, det omgivende samfund, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter
 • har viden om virksomhedens typiske arbejdsopgaver

 

Færdigheder

 • kan opsøge faglige problemstillinger af relevans for virksomheden
 • kan formulere individuelle læringsmål, der blandt andet kobler faglighed og relevant praksisviden
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere professionsrettede arbejdsopgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau
 • kan iagttage og reflektere over praktikstedets administration, ledelse og drift
 • kan indgå i og bidrage til faglige netværk

 

Kompetencer

 • kan afprøve og udvikle egne færdigheder i et samarbejde med praktikstedet og virksomhedens samarbejdspartnere
 • kan afprøve teoretiske problemstillinger i praktikforløbet med henblik på at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse
 • kan indgå i en konstruktiv dialog med praktikstedet i forhold til praktikstedets organisation og håndtering af arbejdsopgaver
 • kan kvalificere egen læring gennem erfaringsudveksling med studerende på andre praktiksteder
 • kan udvise planlægnings- og handlekompetence i relation til relevante arbejdsopgaver og samarbejsrelationer

 

Under virksomhedspraktikken tilstræbes en progressiv udvikling af den stu¬de¬ren¬des evne til varetagel-se af opgaver på ingeniørniveau, samt forståelse af virksom¬hedens ledel¬se og drift, som virksomhe-dens sam¬spil med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interes¬sen¬ter. Den studerende følger under praktikopholdet virksomhedens administration, ledelse og drift mv., så¬ledes at den ind-lærte viden fra uddannelsen afprøves bedst muligt i praksis.

For at dokumentere læring i praktikperioden skal den studerende udarbejde et antal obligatoriske prak-tikopgaver, som alle bedømmes for at kunne bestå praktikken. Der henvises til uddannelsens vejled-ning til udarbejdelse af praktikopgaver omkring indhold og formelle krav.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig portfolio afleveres til fastsatte datoer i praktikken med en efterfølgende mundtlig prøve.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den skriftlige portfolio vægtes med 30% af den endelige karakter fordelt på følgende måde:

 • Formalia og skriftlighed 20%
 • Fagligt indhold 40%
 • Reflektioner og uddybninger 40%

 

Den mundtlige prøve vægtes med 70% af den endelige karakter.

 

Alle delelementer i portfolio skal være bestået.

Der gives én samlet karakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Praktik
 • 666
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824