Design, planter og projektering

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en konkret lokalitet skal den studerende udarbejde et planforslag med tilhørende planteplaner. Det kræver, at den studerende får indsigt i følgende:

 • Registrering og analyse
 • Rumlige forhold
 • Tegningstyper – skitse, plan, snit og teknisk tegning
 • Faser i et typisk projekteringsforløb
 • Plantekvalitet og plantevalg
 • Beplantningers udviklingspotentiale under typiske vækstforhold
 • Beplantningers betydning for menneskers ophold og trivsel i byrum og parker
Engelsk titel

Design and urban planting projects

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til design og projektering af byens grønne områder, med særligt fokus på anvendelsen af planter.

Formålet indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Kender til de grundlæggende skitserings- og tegneteknikker
 • Kan læse og forstå plantegninger, snit og tekniske tegninger
 • Forstår hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe attraktive urbane miljøer
 • Kender til faserne i et projekteringsforløb
 • har et basalt plantekendskab Færdigheder:

 • Kan anvende registrering og analyse som udgangspunkt for udvikling af grønne områder
 • Kan udarbejde plantegninger, planteplaner og enkle tekniske tegninger indeholdende relevante informationer
 • Kan give og modtage konstruktiv feedback i forbindelse med projektering af grønne områder
 • Kan præsentere og formidle et planforslag for fagfolk
 • kan finde og anvende relevante informationer om planter til urban planteanvendelse

 

Kompetencer:

 • Kan foretage argumenterede plantevalg og anvende beplantning som arkitektonisk element
 • Kan vurdere planforslag og planteplaner og indgå i en faglig dialog
 • Kan argumentere fagligt for og reflektere over egne valg i forbindelse med projektering af grønne områder og planteanvendelse.

I kurset arbejdes med et gennemgående projektområde. Forskellige teorier, eksempler, metoder og redskaber præsenteres i forelæsninger og øvelsesoplæg.

Undervisningen vil primært have form af projektarbejde med vejledning fra underviseren, forelæsninger samt fremlæggelser og diskussioner i grupper og plenum. Registrering af fysiske og rumlige forhold foregår udendørs.

Det forudsættes at den studerende selv anskaffer sig diverse tegneredskaber, tegnemateriale og har egen pc, der er velegnet til at håndtere større kort- og tegneprogrammer.

Tegningsmateriale udarbejdes digitalt i samarbejde med det sideløbende kursus Professionsintroduktion.

Basis kendskab til AutoCAD

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering
Der afleveres et projekt inklusiv en specificeret række tegninger, som præsenteres ved den mundtlige eksamen.
Alment undervisningsindhold og ekskursionsindhold kan indgå i eksaminationen.

Den samlede præstation (projekt og fremlæggelse) vurderes i forhold til målbeskrivelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Praktiske øvelser
 • 23
 • Ekskursioner
 • 6
 • Projektarbejde
 • 58
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204