Mikroøkonomi

Kursusindhold

Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges og analyseres. Med få redskaber er vi således allerede i stand til at kaste et blik på et af de smukkeste resultater i økonomi - den generelle ligevægt.

Desværre er den generelle ligevægt kun en smuk utopi baseret på urealistiske antagelser. Meget af den økonomiske metode handler derfor også om at analysere og ændre på antagelser. I kursets anden del går vi i gang med dette arbejde.

Første skridt er at udforske forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Dette område kaldes industriøkonomi og idéen er at udforske hvordan forskellige markedsstrukturer vil påvirke prisdannelsen og adfærden på markedet.

Vi skal også se på beslutning under usikkerhed. Antagelsen om fuld vished for alle valg er tydeligvis urealistisk, men hvordan skal usikkerhed modelleres og kan dette inkorporeres i vores modeller for forbrugeradfærd? Vi vil her bruge flere forskellige tilgange og komme ind på begreber som "state contingency" og "forventet nytte". 

Som det forhåbentligt fremgår er kritisk brug af antagelser en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor et fokuspunkt for kurset. Hvis tiden tillader det vil vi kort se på mere virkelighedsnære modeller over beslutningsadfærd, hvor rationalitetsantagelsen ikke gælder. Disse psykologisk baserede modeller er i disse år ved at revolutionere økonomi.

Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: 

Viden:

 • definere centrale begreber indenfor mikroøkonomi, herunder f.eks. konvekse præferencer, Engel kurve eller risiko aversion

 • Redegøre for de grundlæggende antagelser i mikroøkonomi

Færdigheder:

 • anvende matematiske og grafiske metoder til at

  • udlede, forklare og illustrere centrale resultater i mikroøkonomi, f.eks. at udlede en efterspørgselsfunktion fra en nyttefunktion og forklare dens egenskaber

  • analysere konkrete økonomiske problemstillinger

Kompetencer:

 • Fortolke resultater af økonomiske analyser i forhold til den virkelige verden

 • Evaluere og diskutere økonomiske antagelser og metode i forhold til den virkelige verden

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres og godkendes for at man kan gå til eksamen.

Middelsvær mikroøkonomisk lærebog, som f.eks.

Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, latest edition, Norton

Endelig valg af lærebog vil blive offentliggjort på kursets hjemmeside senest 14 dage før kursusstart.

Evt. udleverede noter kan også indgå som pensum.

Bestået Matematik og databehandling eller tilsvarende.
Et indledende kursus i mikroøkonomi

Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

Der gives skriftligt feedback på to obligatoriske opgaver der afleveres i løbet af kurset, plus løbende mundtlig feedback i undervisningsforløbet både i form af dialog om kursets problemstillinger under forelæsningerne, og i form af dialog om opgaveløsning i øvelses timerne

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206